Kolkā īstenos Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda finansētus projektus

Padalīties ar šo Kolkas ziņu 'Kolkā īstenos Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda finansētus projektus' iekš Draugiem Padalīties ar šo Kolkas ziņu 'Kolkā īstenos Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda finansētus projektus' iekš Facebook Padalīties ar šo Kolkas ziņu 'Kolkā īstenos Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda finansētus projektus' iekš Twitter

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests


2016. gada nogalē Lauku atbalsta dienests apstiprināja piecus Dundagas novada pašvaldības vietējās rīcības grupā — biedrībā Ziemeļkurzemes biznesa asociācija — iesniegtos projektus. Trīs projektus īstenos Dundagā, divus — Kolkā.

Projektu Dabu un vidi saudzējoša tūrisma veicināšana Kolkas piekrastē (projekta nr. 16–08-FL04-F043.0202–000001) iesniedza Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda finansētās Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020. gadam pasākuma Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana projektu konkursā.

Projekta mērķis ir saglabāt dabas vērtības un vides resursus Kolkas piekrastē, izveidojot informatīvo un videi draudzīga dabas tūrisma infrastruktūru Kolkā. Projektā labiekārtos stāvlaukumu Kolkā netālu no Kolkas evaņģēliski luteriskās baznīcas. Kolkas apkārtnē un piekrastē aizvien pastāvīgi pieaug apmeklētāju skaits. Nepietiekamās tūrisma infrastruktūras dēļ lielā apmeklētāju plūsma veicina piekrastes teritorijas degradāciju un piesārņojumu, radot nopietnus draudus dabai un tās bioloģiskajai daudzveidībai. Lai saglabātu Slīteres Nacionālā parka vērtības, Dabas aizsardzības pārvalde novada teritorijā jau ir ieguldījusi daudz darba, lai dabas tūrismu padarītu pieejamāku un patīkamu apmeklētājiem. Arī pašvaldības mērķis ir veicināt dabas tūrismu reģionā, vienlaikus mazinot apdraudējumus dabai un videi.

Projektā  labiekārtos stāvlaukumu, izveidojot tur dabas tūrismam piemērotu infrastruktūru. Tiks izbūvēts bruģa segumu, apgaismojums, elektrības un ūdensapgādes infrastruktūra. Laukums izplānots tā, lai nodrošinātu stāvvietas gan vieglajām automašīnām, gan autobusiem un kemperu auto.  Laukumā uzstādīs arī elektromobiļu uzlādes staciju, kas būs inovatīvs risinājums novadā atjaunojamo energoresursu plašākas izmantošanas, gaisa piesārņojuma samazināšanas un globālo klimata pārmaiņu ierobežošanas izaicinājumiem. Laukumā uzbūvēs ēku, kurā būs publiski pieejamas labiekārtotas sabiedriskās tualetes, arī cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Tāpat laukumā būs pieejama ūdens ņemšanas vieta, pie ēkas izbūvēta nojume, zem kuras izveidotas atpūtas vietas ar galdiem un soliem, teritorijā izbūvēs arī infrastruktūru bezmaksas bezvadu interneta nodrošināšanai šajā vietā. Pie ēkas uzstādīs informācijas stendus, kur būs pieejama aktuālā tūrisma informācija par Kolku, Kolkas piekrasti un Dundagas novadu, kā arī informācija par dabas aizsardzību un dabas tūrismu, izmantojot arī Dabas aizsardzības pārvaldes izstrādātās aktuālās infografikas par Slīteres Nacionālo parku un citām īpaši aizsargājamajām dabas teritorijām Latvijā, Kolku un tās piekrasti, un citas ziņas, kā, piemēram, par bioloģisko daudzveidību Baltijas jūrā un Baltijas jūras apdraudējumiem, ūdens sistēmas degradāciju un putnu migrāciju.

Pašvaldība plāno, ka teritorijas labiekārtošana un infrastruktūras izbūve optimizēs lielo apmeklētāju plūsmu Kolkas piekrastē, nodrošinot dabas teritoriju pieejamību un veicinot dabas tūrismu, vienlaikus veicinot bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu, vides resursu saudzīgu izmantošanu un klimata pārmaiņu mazināšanu, aicinot atpūsties dabā ar izpratni un atbildības izjūtu. Projektu īstenojot, taps jauna, pievilcīga, inovatīva, labiekārtota publiski pieejama teritorija Kolkas piekrastē, kas nodrošinās tūristus ar nepieciešamo infrastruktūru atbilstoši mūsdienu standartiem, kā arī izveidota informatīvā infrastruktūra, kas pievērsīs uzmanību un informēs par dabas resursu saglabāšanu un vides resursu vairošanu, un aktuālo tūrisma informāciju. Paredzams, ka īstenotais projekts pagarinās tūrisma sezonu reģionā, sekmēs jaunu tūrisma pakalpojumu un produktu izveidi un esošo attīstību, uzlabos zināšanas par dabu un vidi un veicinās sabiedrības iesaistīšanos klimata pārmaiņu mazinošo pasākumu veikšanā.

Projekta kopējās izmaksas plānotas 179 999,96 €, no tiem 161 999,96 € ir pieejams kā publiskais finansējums no Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda. Projektu paredzēts īstenot līdz 2018. gada beigām. 


Projektu Kolkas lībiskā un zemūdens mantojuma sinerģija ar vēstures un kultūras tūrisma apriti (projekta nr. 16–08-FL04-F043.0203–000001) iesniedza Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda finansētās Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020. gadam pasākuma Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana projektu konkursā.

Projekta mērķis ir saglabāt un popularizēt novadam raksturīgo lībiešu nemateriālās kultūras mantojumu un veicināt pieejamību vietējam zemūdens mantojumam, izveidojot daudzfunkcionālu Lībiešu saieta namu un zemūdens mantojuma eksponēšanas vietu. Projektā,  pārbūvējot ēku un labiekārtojot tās apkārtējo teritoriju, nekustamajā īpašumā Pastnieki izveidos daudzfunkcionālu Lībiešu saieta namu. Lībiešu saieta nama misija — saglabāt un attīstīt vienotās kultūras telpu, tā sekmējot nacionālās identitātes uzturēšanu un piederības izjūtu savam novadam, reģionam un tautai. Uzturēt dzīvu lībisko identitāti etniskajā lībiešu apdzīvotajā teritorijā Ziemeļkurzemes jūrmalā, integrējot lībiešu kultūras vērtības, piekrastes tradīcijas, dabas un vēstures mantojumu mūsdienu tūrisma apritē.

Viens no galvenajiem daudzfunkcionālā centra uzdevumiem būs daudzināt, uzturēt un saglabāt lībiešu vēsturi, kultūru, valodu un tradicionālo nodarbošanos. Līvu centrā Kūolka, kas pašlaik atrodas pašvaldības īpašumā Zītari un kurā darbojas Līvu (lībiešu) savienības Līvod Īt Kolkas grupas biedri, ir izvietota neliela etnogrāfiskā ekspozīcija un tajā sniedz gidu pakalpojumus, taču šī centra pilnvērtīgai darbībai trūkst resursu un jaudas. Sadarbībā ar iedzīvotāju izveidotajām vietējām sabiedriskajām organizācijām — biedrībām Līvu saieta namā šo uzdevumu varēs veikt daudz labāk nekā līdz šim. Centrā paredzētas arī telpas biedrību pastāvīgai darbībai. Papildus tam centrā izveidos neformālās izglītības pašattīstības centru, kur šim nolūkam būs pieejama konferenču zāle. Centrā un apkārtējā teritorijā paredzēts veidot pastāvīgās un mainīgās izstādes, arī interaktīvas prezentācijas, par lībiešu kultūru. Sadarbībā ar biedrību Domesnes, kuras biedri daudzus gadus ir vākuši, pētījuši un saglabājuši jūras piekrastē Kolkā izskalotos veco koka kuģu fragmentus un detaļas, gan ēkā, gan tās apkārtnē izvietos arī vietējos zemūdens mantojuma eksponātus, kas līdz šim nav bijuši pieejami publiskai apskatei, jo Kolkā nav piemērotas teritorijas izskalotā zemūdens mantojuma izstādīšanai. Tāpat Kolkā nav tūrisma informācijas centra, kas lielajam tūristu skaitam piedāvātu aktuālu un kvalitatīvu informāciju, tādēļ centrā paredzēts izveidot arī šādu pakalpojumu, kas rūpēsies par vietējā tūrisma produktu piedāvājuma pieejamību un popularizēšanu.

Projekta kopējās izmaksas plānotas 399 999,99 €, no tiem 359 999,98 € ir pieejams kā publiskais finansējums no Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda. Projektu paredzēts īstenot līdz 2018. gada 21. novembrim.

Baiba Reimane, projektu vadītāja

Komentēt nav lemts