Dundagas novada pašvaldība izsola nekustamos īpašumus un cirsmas Dundagas pagastā

Padalīties ar šo Kolkas ziņu 'Dundagas novada pašvaldība izsola nekustamos īpašumus un cirsmas Dundagas pagastā' iekš Draugiem Padalīties ar šo Kolkas ziņu 'Dundagas novada pašvaldība izsola nekustamos īpašumus un cirsmas Dundagas pagastā' iekš Facebook Padalīties ar šo Kolkas ziņu 'Dundagas novada pašvaldība izsola nekustamos īpašumus un cirsmas Dundagas pagastā' iekš Twitter

IZSOLES BEIGUŠĀS

Dundagas novada pašvaldība mutiskā izsolē 09.01.2018. pašvaldības administratīvajā ēkā Pils ielā 5–1, Dundagā, Dundagas pagastā, Dundagas novadā, ar augšupejošu soli pārdod divus nekustamos īpašumus ar dzīvojamo māju apbūves tiesībām Dundagas ciemā:

  • Dārza iela 4 (kadastra nr. 8850 020 0274) platība 0,8597, izsole plkst. 14.30, sākumcena 6400,00 €, nodrošinājums 640,00 €;
  • Pils iela 11 E (kadastra nr. 8850 020 0528) platība 0,2832, izsole plkst. 15.00, sākumcena 2750,00 €, nodrošinājums 275,00 €.

Pieteikumi dalībai izsolē jāiesniedz līdz 09.01.2018. plkst. 12.00 darba laikā Dundagas novada pašvaldības administratīvajā ēkā, nogādājot personīgi, ar kurjeru, pa pastu vai elektroniski parakstītu e-pastādome@dundaga.lv. Nodrošinājums jāiemaksā pašvaldības (reģ. nr. 90009115209) norēķinu kontā a/s «Swedbank», bankas kods: HABALV22, konts: LV72 HABA 0551 0258 9898 2 vai a/s «Citadele banka», bankas kods: PARXLV22, konts: LV65 PARX 0007 5064 9000 2. Maksājuma mērķī jānorāda, ka maksā nodrošinājumu un par kuru īpašumu to maksā.

Nekustamā īpašuma Dārza iela 4 nosolīto cenu, atrēķinot  jau iemaksāto nodrošinājumu, var samaksāt piecu gadu laikā pēc pirkuma līguma parakstīšanas vai ātrāk.

Nekustamā īpašuma Pils iela 11E nosolītā cena, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu, jāsamaksā sešu mēnešu laikā pēc pirkuma līguma parakstīšanas. Personu ar pirmpirkuma tiesībām uz izsolāmo mantu nav.

Īpašumus var apskatīt, iepriekš vienojoties pa tālr. 29419195. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pašvaldības vietnes www.dundaga.lv sadaļā «Pašvaldība/Izsoles un noma» vai pa tālr. 63237856.

Izsoles noteikumi Pils ielai 11e »

Izsoles noteikumi Dārza ielai 4 »


Dundagas novada pašvaldība mutiskā izsolē 09.01.2018. pašvaldības administratīvajā ēkā Pils ielā 5–1, Dundagā, Dundagas pagastā, Dundagas novadā, ar augšupejošu soli izsola cirsmas īpašumā «Ošlejas», Dundagas pagastā, kadastra numurs 8850 010 0067. Cirsmu izsole plkst. 14.00, sākumcena – 24730,00 €, nodrošinājums – 2473,00 €.

Pieteikums dalībai izsolē jāiesniedz līdz 09.01.2018. plkst. 12.00 darba laikā Dundagas novada pašvaldības administratīvajā ēkā, nogādājot personīgi, ar kurjeru, pa pastu vai elektroniski parakstītu e-pastā dome@dundaga.lv. Nodrošinājums jāiemaksā pašvaldības (reģ. nr. 90009115209) norēķinu kontā a/s «Swedbank», bankas kods: HABALV22, konts: LV72 HABA 0551 0258 9898 2 vai a/s «Citadele banka», bankas kods: PARXLV22, konts: LV65 PARX 0007 5064 9000 2. Maksājuma mērķī jānorāda – «Nodrošinājums nekustamā īpašuma «Ošlejas» cirsmu izsolei».

Par nosolītajām cirsmām pilnā apmērā jāsamaksā desmit dienu laikā no izsoles.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pašvaldības vietnē www.dundaga.lv sadaļā «Pašvaldība/Izsoles un noma» vai pa tālruni 29419195.

Cirsmu izsoles noteikumi »

 

Komentēt nav lemts