Publiskajai apspriešanai nodota Dundagas novada teritorijas plānojuma 1.0 redakcija

Dundagas novada domes sēdē 28.05.2020. tika pieņemts lēmums Nr. 116 «Par Dundagas novada teritorijas plānojuma 1.0 redakcijas un Vides pārskata nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinuma saņemšanai».

Publiskā apspriešana notiks no 10.07.2020. līdz 10.08.2020.

Publiskās apspriešanas sanāksmes: 

  • Dundagā  04.08.2020. plkst. 17.00 Dundagas pils lielajā zālē Pils ielā 14;  
  • Kolkā 05.08.2020. plkst. 17.00 Kolkas tautas namā.

Ar teritorijas plānojuma un vides pārskata redakcijas materiāliem līdz 10.08.2020. var iepazīties:

  • interneta vietnē  geolatvija.lv »
  • Dundagas novada pašvaldības vietnē dundaga.lv »
  • klātienē, Dundagas novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļā, Pils ielā 14 pirmdienās no plkst. 8.00 līdz 18.00; otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no 8.00 līdz 17.00; piektdienās no 8.00 līdz 15.30, tālrunis 63237857, 28693477.

Viedokļus un priekšlikumus līdz 10.08.2020.  var izteikt elektroniski vietnē geolatvija.lv »

Rakstiski priekšlikumi līdz 10.08.2020. (pasta zīmogs) sūtāmi pa pastu Dundagas novada pašvaldībai, adrese Pils iela 5–1, Dundaga, Dundagas pag., Dundagas nov., LV-3270, vai kā elektroniski parakstīti dokumenti uz e-pastu: dome@dundaga.lv.

Iesniegtajā priekšlikumā jānorāda: fiziskām personām — vārds, uzvārds, dzīves vietas adrese un tālruņa numurs; juridiskām personām — nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un tālruņa numurs.

Ģeolatvija.lv »


Lejupielādējamie faili: 


Grafiskais materiāls:

Kolkas pagasta ciemi

Dundagas pagasta ciemi

Komentēt nav lemts