9.oktobrī valsts un pašvaldības vadītāji ir izdevuši normatīvos aktus par epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai

Ministru kabineta noteikumi Nr. 360 «Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai» XI. nodaļa «Īpašie pretepidēmijas pasākumi atsevišķās administratīvajās teritorijās» 67. punkts kopš 2020. gada 10. oktobra nosaka, ka:

67. Papildus šajos noteikumos minētajiem epidemioloģiskās drošības pasākumiem Aizputes novadā, Daugavpils pilsētā, Daugavpils novadā, Dundagas novadā, Kuldīgas novadā, Olaines novadā, Talsu novadā un Krāslavas novadā līdz 2020. gada 6. novembrim tiek noteikti šādi pasākumi:

67.1. klātienē nenotiek amatiermākslas, māksliniecisko kolektīvu un amatieru sporta pasākumi un interešu un profesionālās ievirzes izglītības apguve (tai skaitā treniņi, sacensības un mēģinājumi);

67.2. personas, izņemot bērnus līdz 13 gadu vecumam, lieto mutes un deguna aizsegus:

67.2.1. izmantojot pilsētas sabiedrisko transportu;

67.2.2. publiskajās telpās, kur nav iespējams nodrošināt divu metru distanci, izņemot šo noteikumu 6.2.6. un 6.2.10. apakšpunktā minētos gadījumus;

67.3. pasākumu vai saimniecisko pakalpojumu sniegšanas vietā iekštelpās vienlaikus uzturas ne vairāk kā 500 cilvēku;

67.4. sabiedriskās ēdināšanas vietās darbu uzsāk ne agrāk kā plkst. 6.00 un beidz ne vēlāk kā plkst. 24.00;

67.5. iekštelpās netiek organizēti publiski pasākumi, izņemot pasākumus, kas tiek organizēti atbilstoši šo noteikumu 16.1 un 16.2 punktā minētajiem nosacījumiem.

Saite uz pilnu Ministru kabineta noteikumu Nr. 360 tekstu »


Dundagas novada domes priekšsēdētājs A.Felts ir izdevis rīkojumu Nr. DD-4–2.3/20/96, ar ko nosaka līdz turpmākam rīkojumam:

1. Atcelt un aizliegt visus pašvaldības iestāžu un struktūrvienību organizētos pasākumus, sporta sacensības, un citus pasākumus pašvaldības telpās, kur pašvaldība ir iznomātājs;
2. Pašvaldību iestādēm un struktūrvienībām pēc iespējas vairāk izmantot elektroniski pieejamos pakalpojumus, interesējošos jautājumus skaidrot attālināti, un tikai galējas nepieciešamības gadījumā pieņemt klientus iestādēs klātienē;

3. Dundagas Mākslas un mūzikas skolas grupu nodarbības mūzikas teorētiskajos mācību priekšmetos Solfedžo un Mūzikas literatūra profesionālās ievirzes izglītības programmu realizācijas adresē Kolkā nodrošināt attālināti. Profesionālās ievirzes izglītības programmu izglītojamajiem, kuriem ir noteikta pašizolācija vai karantīna, nodrošināt attālināto mācību process.

4. Dundagas Mākslas un mūzikas skolā pārtraukt mācību darbu klātienē grupu nodarbībās visās interešu izglītības programmās: “Māksla. Mūzika. Deja”; “Sagatavošanas klase – Vizuāli plastiskā māksla”; “Mūsdienu deja – Sensus”; “Vokālais ansamblis”;
5.  Atcelt vecāku līdzfinansējumu Dundagas Mākslas un mūzikas skolas interešu izglītības programmu izglītojamajiem;
6. Ierobežot klientu apriti Dundagas novada bibliotēkās, nosakot, ka ir atļauta grāmatu un periodisko izdevumu apmaiņa, iepazīšanās klātienē ar preses izdevumiem un datorpakalpojumi izmantojami lietišķiem mērķiem, reglamentējot uzturēšanās laiku — katram apmeklētājam līdz 15 min.;
7. Dundagas novada Bāriņtiesai un Sociālajam dienestam ierobežot pakalpojumus, kuru sniegšana notiek tieši kontaktējoties ar klientu;
8. Pašvaldību iestāžu vadītājiem nodrošināt aizsardzības līdzekļu iegādi, kā arī savlaicīgi papildināt nepieciešamos apjomos;
9.  Nodrošināt bezskaidras naudas pārskaitījumus, līdz maksimumam samazinot skaidras naudas darījumus;
10. Dundagas novada pašvaldību iestāžu/struktūrvienību un kapitālsabiedrību vadītājiem:

10.1. koordinēt preventīvos pasākumus infekcijas izplatīšanās novēršanai iestādē;

10.2. atcelt visus plānotos darbinieku, izglītojamo braucienus un komandējumus uz infekcijas skartajām teritorijām;

10.3. ierobežot visus plānotos darbinieku komandējumus Latvijas teritorijā;

10.4. sekot līdz informācijai un ieteikumiem iedzīvotājiem un profesionāļiem saistībā ar Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanu SPKC tīmekļa vietnes sadaļā “Aktualitātes” (www.spkc.gov.lv).

11. Rīkojuma izpildes kontroli uzdodu izpilddirektora pienākuma izpildītājam;

12. Rīkojums stājas spēkā tā parakstīšanas brīdī.

Saite uz dokumentu »

Komentēt nav lemts