Piedalies aptaujā par Talsu novada karoga atbilstošāko vizuālo noformējumu!

Līdztekus Talsu novada jaunā ģerboņa izstrādei, sākts darbs pie jauna Talsu novada karoga izveides. Tā kā līdz administratīvi teritoriālajai reformai Talsu novada karogā bija atspoguļots bijušā Talsu novada ģerbonis, tad, līdz ar jauna ieviešanu, būs nepieciešams radīt arī jaunu novada karogu. Patlaban izstrādāti pieci iespējamie Talsu novada karoga meti, bet, lai izvēlētos Talsu novadam atbilstošāko, Talsu novada pašvaldība aicina iedzīvotājus piedalīties aptaujā un balsot par tīkamāko karoga vizuālo noformējumu.


Talsu ​pašvaldība no 3. līdz 9. oktobrim organizē aptauju elektroniskajā vidē, lai noskaidrotu, kurš no pieciem Talsu novada karoga metiem iedzīvotajiem šķiet atbilstošākais jaunajam Talsu novadam. Aptauju iespējams aizpildīt, reģistrējoties ar gmail e-pasta adresi, lai tādējādi nodrošinātu objektīvākus aptaujas rezultātus, samazinot iespēju, ka viens respondents anketu aizpilda vairākkārt.

Piedalīties aptaujā >


Ierastā prakse liecina, ka karoga noformējumā tiek izmantoti ģerboņa elementi, tas ir, tajā attēlotie simboli, izvēlētās krāsas, tāpēc mākslinieku Jura Ivanova un Ilzes Lībietes piedāvātajos karoga metos iekļautas atsauces uz paredzēto jauno Talsu novada ģerboni (tā heraldiskais apraksts: dalīts ar pazeminātu smaili: zils un zelts. Zelta smailē zaļš ozollapu vainags.)

Talsu novada karoga apstiprināšana notiek, tā aprakstu iekļaujot pašvaldības saistošajos noteikumos („Par Talsu novada simboliku”).

Talsu novada ģerboņa un karoga izmaiņas neietekmē pārējo novada pilsētu un pagastu ģerboņu un karogu vizuālo noformējumu.

Piedalies aptaujā par kultūras norisēm Kolkā!

Tuvojoties gada pēdējam ceturksnim, vēlamies uzzināt Kolkas un apkārtnes iedzīvotāju viedokli par kultūras norisēm Kolkā, lai, ieklausoties Jūsu ieteikumos, sekmīgi plānotu nākamā gada kultūras pasākumu programmu. Mums ir svarīgs mūsu kopienas atbalsts un iesaiste.

Aptauja ir anonīma. Būsim pateicīgi par Jūsu veltīto laiku anketas aizpildīšanā!

Doties uz aptauju >

Piedalies jaunā Talsu novada veidošanā!

Līdz 31. martam ikviens Talsu, Dundagas, Rojas un Mērsraga novada iedzīvotājs ir aicināts piedalīties aptaujā par jaunveidojamā Talsu novada teritorijas, kurā apvienosies patreizējie Dundagas, Mērsraga, Rojas un Talsu novadi, attīstību.

Talsu novada pašvaldība informē, ka ir uzsākts darbs pie jaunveidojamā Talsu novada attīstības plānošanas dokumentu – ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021. – 2030. gadam un attīstības programmas 2021. – 2027. gadam, izstrādes. Dokumentus plānots izstrādāt līdz 2021. gada 31. decembrim. Saskaņā ar iepirkumu procedūru dokumentu izstrāde notiek sadarbībā ar vienu no vadošajiem telpiskās plānošanas uzņēmumiem Latvijā – SIA “Reģionālie projekti”.

Izstrādes gaitā tiks nodrošinātas sabiedrības līdzdalības iespējas, kuras iedzīvotāji un citi novada attīstībā ieinteresētie tiek aicināti izmantot, paužot savu viedokli un ierosinājumus novada attīstībai un izaugsmei.

Plānoto sabiedrības līdzdalības aktivitāšu plāns:

Aptaujas anketas var atvērt arī, izmantojot zemākredzamos QR kodus. Drukātā formātā aptaujas anketas būs pieejamas novadu informatīvajos izdevumos, lai tās varētu aizpildīt, izgriezt un atstāt novadu administrācijā vai pagastu pārvaldēs.

Aptaujas rezultāti tiks izmantoti Talsu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021. – 2030. gadam un Talsu novada attīstības programmas 2021. – 2027. gadam izstrādē. Anketa ir anonīma, paustais viedoklis tiks izmantots apkopotā veidā. Aizpildīšana aizņems no 10 līdz 15 minūtēm.


Aizpildi un aicini arī citus novada iedzīvotājus to aizpildīt! Būsim pateicīgi par ieguldīto laiku un atsaucību!

Informācija par jaunveidojamo novadu un attīstības plānošanas dokumentu izstrādi pieejama Talsu novada interneta vietnes sadaļā Jaunveidojamais novads.

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā aicinām sazināties ar Talsu novada pašvaldības Attīstības plānošanas un projektu vadības nodaļas Plānošanas daļas vadītāju Lauri Laicānu, kontaktinformācija – mob. tālrunis: +371 22018236, e-pasts: lauris.laicans@talsi.lv.


  

Piedalieties publiskajā apspriešanā par Kolkas sporta zāli!

Dundagas novada domes sēdē 22.09.2017 tika pieņemts lēmums «Par Kolkas sporta zāli», kas nosaka noskaidrot Dundagas novada iedzīvotāju viedokli par jautājumu– vai piekrītat Kolkas sporta zāles iznomāšanai vai atsavināšanai.

Piedalīties aptaujā un izteikt savu viedokli var elektroniski vietnēs dundaga.lv » un kolka.lv »

vai klātienē Dundagas novada domē, Kolkas pagasta pārvaldē un novada bibliotēkās darba laikā no 1. novembra līdz 30. novembrim.

Iepazīties ar Dundagas novada domes 22.09.2017 sēdes lēmumu »

Lasīt tālāk »