Sākas iesniegumu pieņemšana rūpnieciskās zvejas tiesību nomai jūras piekrastes ūdeņos 2024.gadā

Tiek uzsākta un līdz 15.novembrim notiks iesniegumu pieņemšana rūpnieciskās zvejas tiesību nomai Talsu novadā. 

Atbilstoši zvejas rīku skaita limita sadalījumam attiecīgajā pagastā, pašvaldība katram zvejniekam iedalīs konkrētu limita apjomu, slēdzot rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu.

Pakalpojuma saņēmēji ir:

 • Komerczvejnieks (juridiskām personām – derīga speciālā atļauja (licence) komercdarbībai attiecīgajos ūdeņos. Iznomājot zvejas tiesības, priekšroka ir tai komercsabiedrībai vai individuālajam komersantam, kas reģistrēta un darbojas attiecīgā pagasta teritorijā
 • Pašpatēriņa zvejnieks

Pakalpojuma pieprasīšanas iespējas:

Juridiskas vai fiziskas personas (pašpatēriņa zvejnieks) iesniegums, adresēts Talsu novada attiecīgā pagasta pārvaldei, norādot reģistrācijas Nr./personas kodu, deklarētās dzīvesvietas adresi, pieprasīto zvejas rīku skaitu, laivas Nr., telefona numuru un e-pastu. Iesniegumam jāpievieno laivas apliecības kopija (ja nepieciešams, vienošanās/līgums)


Iesniegumu iesniegšanas iespējas līdz 15.novembrim:

 • Ar drošu elektronisko parakstu parakstītu iesniegumu sūtīt uz e-pastu pasts@talsi.lv
 • Klātienē iespējams iesniegt iesniegumus:

  • Kolkas pagasta pārvaldē, “Brigas”, Kolka, Kolkas pagasts, Talsu novads, tālrunis 63220551; 26324975.
  • Rojas pagasta pārvaldē, Zvejnieku iela 3, Roja, Rojas pagasts, Talsu novads, tālrunis 63232050; 27234281.
  • Mērsraga pagasta pārvaldē, Lielā iela 35, Mērsrags, Mērsraga pagasts, Talsu novads, tālrunis 28757923.

Normatīvie akti, kas reglamentē zvejniecību:  


Svarīgi:

 • Zvejas žurnālu jāgatavo TIKAI elektroniski
 • Piekrastes zvejā 1 zvejas laivu drīkst izmantot ne vairāk kā 3 zvejnieki
 • Ja pašpatēriņa licence  un protokols netiek parakstīts līdz 28.februārim, tiesības izmantot piešķirtos  zvejas rīkus tiks anulēta.

Lejuplādēt failus:

Aicina pieteikties rūpnieciskās zvejas tiesību nomai 2022. gadam

Talsu novada domes Licencēšanas komisija informē, ka ir izsludināta pieteikšanās rūpnieciskās zvejas tiesību nomai 2022. gadam. Iesniegums jāiesniedz līdz 3. decembrim 14.00.

Iesniegumu iespējams iesniegt elektroniski, aizpildot iesnieguma veidlapu, to parakstot un ieskenējot vai parakstot ar elektronisko parakstu un nosūtot uz pasts@talsi.lv, kā arī klātienē attiecīgajā pagasta pārvaldē, kurā zvejas rīks tiek pieprasīts. Iesniegumi par zvejas rīku limitu katrā no pagastu teritorijām ir jāiesniedz atsevišķi:

 • Kolkas pagasta pārvalde, „Brigas”, Kolka, Kolkas pagasts, Talsu novads, tālrunis 63220551; 26324975;
 • Rojas pagasta pārvalde, Zvejnieku iela 3, Roja, Rojas pagasts, Talsu novads, Latvija, tālrunis 63232050; 27234281;
 • Mērsraga pagasta pārvalde, Lielā iela 35, Mērsraga pagasts, Talsu novads, tālrunis 63235602; 29474420.

Gadījumā, ja pretendentu pieteikumā norādīto zvejas rīku skaits pārsniegs attiecīgajā pagasta teritorijā piešķiramo zvejas rīku kopējo apjomu, tiks organizēta rūpnieciskās zvejas tiesību nomas izsole.


Tālruņi saziņai:

 • Kolkas pagasta pārvalde – Eva Frišenfelde, 26324975;
 • Rojas pagasta pārvalde – Jānis Pāvuliņš, 29421943;
 • Mērsraga pagasta pārvalde – Roberts Šiliņš, 29474420.


Nosacījumi rūpnieciskās zvejas tiesību nomas izsolei>
Vienošanās par laivas patapināšanu>

Zemkopības ministrija ir nolēmusi apturēt reņģu zveju ar stāvvadiem 2018. gadā

  Saskaņā ar Zemkopības ministrijas rīcībā esošo informāciju, kas iegūta Latvijas Zivsaimniecības integrētajā kontroles un informācijas sistēmā un operatīvo informāciju, kas saņemta no Valsts vides dienesta, reņģu nozveja Rīgas jūras līča piekrastes ūdeņos Rietumu ģeogrāfiskajā rajonā uz 2018.gada 21.jūniju sasniedza 999 tonnas. Tādējādi ministrija konstatē, ka zvejai Rīgas jūras līča piekrastes ūdeņos Rietumu ģeogrāfiskajā rajonā noteiktā 971 tonna reņģu zvejas iespēju ir pilnībā izmantota un šīs sugas zveja Rīgas jūras līča piekrastē Rietumu ģeogrāfiskajā rajonā ir pārtraucama. 

Iepazīties ar lēmumu Latvijas Vēstnesī »


Informācija zvejniekiem

   Ventspils reģionālās vides pārvaldes Jūras un iekšējo ūdeņu inspektori būs Kolkā pirmdien, 2017. gada 2. oktobrī plkst 10.00!