Tiesībsargs ir novērtējis labas pārvaldības principu ievērošanu Dundagas novada pašvaldībā


Valsts pārvalde savā darbībā ievēro labas pārvaldības principu. Tas ietver atklātību pret privātpersonu un sabiedrību, datu aizsardzību, taisnīgu procedūru īstenošanu saprātīgā laikā un citus noteikumus, kuru mērķis ir panākt, lai valsts pārvalde ievērotu privātpersonas tiesības un tiesiskās intereses.

Šādi nosaka Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10. panta «Pārvaldes principi» piektā daļa, kas savā darbībā ir jāievēro jebkurai valsts pārvaldes sastāvdaļai, tai skaitā un jo īpaši– pašvaldībām.

Labas pārvaldības principā vispārējie tiesību principi ietverti ar vienotu mērķi realizēt personu tiesību vai tiesisko interešu aizsardzību publiskās varas un ikvienas privātpersonas publiski tiesiskajās attiecībās. Labas pārvaldības principa realizācija ir nozīmīga, lai valsts ikvienam garantētu iespēju realizēt tiesības un tiesiskās intereses attiecībās ar valsts institūciju:

 • ierobežojot valsts pārvaldes patvaļu un ļaunprātīgu varas izmantošanu,
 • nodrošinot sabiedrības aizsardzību pret valsts varas neierobežotu izpausmi,
 • reglamentējot privātpersonas un valsts pārvaldes tiesisko attiecību un faktiskās rīcības izpausmju robežas.

Saskaņā ar Tiesībsarga likumu, funkcijas izvērtēt un veicināt labas pārvaldības principa ievērošanu valsts pārvaldē, izvērtēt un veicināt labas pārvaldības principa ievērošanu valsts pārvaldē un citu privātpersonas cilvēktiesību aizsardzību ir Latvijas Republikas Tiesībsarga pārziņā.


Pamatojoties uz Kolkas ciema valdes 2019.gada 22.augusta iesniegumu «Par Dundagas domes pieņemto lēmumprojektu «Par Dundagas novada pašvaldības iestādes Kolkas pagasta pārvaldes vadītāja Alda Pinkena atbrīvošanu no amata» » un ko bija parakstījuši kopumā 722 iedzīvotāji, Tiesībsargs tika ierosinājis pārbaudes lietu, rūpīgi un detalizēti izvērtējis visus apstākļus un 2019.gada 28.oktobrī nosūtījis visām iesaistītajām personām savu atzinumu «Par Dundagas novada domes priekšsēdētāja un Dundagas pašvaldības izpilddirektores rīcības atbilstību labai pārvaldībai».


Atzinumā Tiesībsargs ir sniedzis savu vērtējumu par labas pārvaldības principu ievērošanu mūsu pašvaldībā:

Tiesībsargs uzskata, ka Dundagas novada pašvaldības vadība ar savu rīcību ilgstoši nav ievērojusi labas pārvaldības principu. Nepieklājīga un necieņpilna attieksme nav attaisnojama ar prasīgumu normatīvo aktu, tostarp darba līguma izpildē. Darba devējam ir jābūt kompetentam risināt jebkuras konfliktsituācijas korekti un toleranti, pie kam it īpaši uzsverams, ka darbiniekiem ir nodrošināmi veselībai un drošībai nekaitīgi darba apstākļi.

Tiesībsargs aicina Dundagas novada domi:

 • Nodrošināt Darba likuma 7.pantam un labas pārvaldības principam atbilstošus darba apstākļus Dundagas novada pašvaldībā.

 • Grozīt Ētikas kodeksa 20.punktu atbilstoši Darba likuma 94.panta prasībām.

 • Atbilstoši Iekšējā audita likuma 3.panta otrajai daļai lemt  par iekšējā audita sistēmu, iekšējā audita darba organizāciju un iekšējā audita veikšanas kārtību.

 • Organizēt visiem darbiniekiem, tostarp it īpaši domes priekšsēdētājam, deputātiem un izpilddirektorei, noklausīties apmācību kursu par konfliktu risināšanu darba vidē.

Tiesībsarga rekomendāciju īstenošanai tiek noteikti četri mēneši.

Ar atzinuma pilnu tekstu var iepazīties, lejuplādējot visu dokumentu »


Laba pārvaldība:

 • Atbilstoši valsts darbības mērķim – tautas vispārējai labklājībai, valsts pārvalde darbojas valsts iedzīvotāju interesēs, un demokrātiskā un tiesiskā valstī tauta ir suverēns. Tādējādi labas pārvaldības principa realizācija ir komplekss demokrātiskas, tiesiskas un sociāli atbildīgas valsts pienākums un uzdevums.
 • Par valsts amatpersonas rīcību, kas pārkāpj labas pārvaldības principu, var tikt piemērota disciplināratbildība, civiltiesiskā atbildība un kriminālatbildība.
 • Ja administratīvajā procesā lēmums pieņemts pretēji labas pārvaldības principam un ir konstatēts, ka minētais labas pārvaldības principa pārkāpums būtiski ietekmējis pieņemto lēmumu un radījis personas tiesību pārkāpumu vai tiesisko interešu aizskārumu, tad minētais lēmums ir atceļams.
 • Atbilstoši Valsts pārvaldes iekārtas likuma 11.panta otrajai daļai, ja netiek ievērots labas pārvaldības princips, privātpersona, kuras tiesības un tiesiskās intereses ir skartas, ir tiesīga prasīt to ievērošanu administratīvā procesa kārtībā.

Lasīt vēl par labu pārvaldību Tiesībsarga interneta vietnē »


Zini un nebaidies izmantot savas tiesības!

Komentēt nav lemts