Izsludināts 2020. gada projektu konkurss «Atbalsts vietējo iniciatīvu projektiem»

NOVECOJIS!

Dundagas novada pašvaldība no 2020. gada 27. aprīļa līdz 27. maijam izsludina pieteikšanos projektu konkursam «Atbalsts vietējo iniciatīvu projektiem».

Konkursa mērķis ir atbalstīt sabiedriski nozīmīgu programmu, projektu un iniciatīvu īstenošanu novadā, veicinot iedzīvotāju aktivitāti un līdzdalību, risinot dažādus jautājumus, sekmējot viņu dzīves kvalitātes uzlabošanu, kā arī veicinot sadarbību starp pašvaldību un pretendentiem.

Kopējais konkursā pieejamais Dundagas novada domes finansējums 2020. gadā ir 5 000 eiro, bet vienā pieteikumā pieprasītais finansējuma apmērs nedrīkst pārsniegt 1 000 eiro.

Projekta pieteikumu var iesniegt biedrības, nodibinājumi un reliģiskās organizācijas viena projekta īstenošanai. Pašvaldība turpina mudināt iedzīvotājus iesaistīties vides kopšanā un vietējās tautsaimniecības attīstībā, tāpēc pretendenti var pieteikt projektus par rīcības virzieniem «Vide» un «Tautsaimniecība».

Projektu pieteikumus var iesniegt Dundagas novada pašvaldībā Pils ielā 5-1, Dundagā vai Kolkas pagasta pārvaldē «Brigās», Kolkā, slēgtā aploksnē ar norādi «Vietējo iniciatīvu projektu konkursam», vai arī parakstītus ar drošu elektronisko parakstu, nosūtot uz e-pastu dome@dundaga.lv līdz 2020. gada 27.maijam.

Pieteikumi jāiesniedz noteiktajā termiņā un atbilstoši konkursa nolikumam. Lai piedalītos konkursā, jāiesniedz:

  • projekta pieteikums;
  • projekta izmaksu tāme;
  • saskaņojums ar nekustamā īpašuma īpašnieku, ja projektu paredzēts īstenot pretendentam nepiederošā īpašumā;
  • citi dokumenti, kurus pretendents uzskata par būtiskiem projekta izvērtēšanā.

Projekta pieteikuma lapām jābūt sanumurētām un caurauklotām.

Plašāka informācija — projektu konkursa nolikums, pieteikuma veidlapa un citi dokumenti par projektu konkursu atrodama pašvaldības interneta vietnē www.dundaga.lv sadaļā Vietējo iniciatīvu projekti >>.

Papildu informācija par pieteikuma sagatavošanu pieejama, sazinoties ar Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītāju Diānu Kristiņu (e-pasts: diana.kristina@dundaga.lv).

Lejuplādējamie faili:


Diāna Kristiņa,
Dundagas novada pašvaldības Attīstības un plānošanas projektu vadītāja

Komentēt nav lemts