Par 28.oktobra Kolkas kopienas sanāksmi

28. oktobra vakarā Kolkas iedzīvotāji sanāca uz kārtējo ciema kopienas tikšanos Kolkas Tautas namā. Kopīgi apspriedām dažādus iedzīvotājiem aktuālus jautājumus un domājām par to risinājumiem.

Iepazināmies ar jauno Pašvaldību likumu, kas stāsies spēkā 2023. gada 1. janvārī. Tā izstrādes mērķis ir radīt tādu likumisku ietvaru, kas ļautu pašvaldībām strādāt efektīvāk, caurskatāmāk un sazobē ar sabiedrību, lai varētu pilnvērtīgi īstenot tās intereses. Šajā likumā tiek paredzēti jauni sabiedrības līdzdalības rīki – kolektīvais iesniegums un iedzīvotāju padome, kuras kompetenci un izveidi noteiktu pati pašvaldība padomes nolikumā, ievērojot, ka kandidātus padomē izvirza un ievēlē pašvaldības iedzīvotāji. Sanākušie kolcenieki vienprātīgi nolēma, ka šāda padome Kolkai noteikti ir nepieciešama, un sapulces gaitā tapa kolektīvais iesniegums Talsu novada domei, kurā apliecinājām vēlmi veidot Kolkas pagasta iedzīvotāju padomi. Janvārī noteikti aicināsim Kolkas pagasta iedzīvotājus izvirzīt un ievēlēt kandidātus iedzīvotāju padomē, kas tālāk varēs pārstāvēt kopienas intereses novada pašvaldībā.

Aktīvās iedzīvotāju kopienas gan formāli, gan neformāli daudzviet Latvijā jau darbojas. Iedzīvotāji paši nosaka, kādā vidē grib dzīvot un kā grib dzīvot, un tam jātiek uzklausītam. “Ziemeļkurzemes Biznesa asociācijas” pārstāve Gunta Abaja dalījās aktīvo kopienu pozitīvajā pieredzē, ar ko var iepazīties biedrības mājaslapā www.ziemelkurzeme.lv sadaļā “Publikācijas”.


Atsaucoties uz iepriekšējās sanāksmēs izvirzītajiem darbības virzieniem, Kolkas pagasta pārvaldes vadītājs Juris Orinskis informēja par Kolkas tirgus projekta gaitu. Vairāku neveiksmīgu iepirkumu procedūru dēļ iepriekšējais projekts bija jāatsauc termiņa notecējuma dēļ. Šobrīd notiek projekta aktualizēšana un izstrāde sadarbībā ar projektētājfirmu SIA “Elko arhitektūra”, un novembrī projekts jāiesniedz no jauna. Ideālā variantā jaunam Kolkas tirgum jābūt pabeigtam nākamā gada rudenī. Cerības ir, taču uz Talsu pašvaldības ieinteresētību un darbu raugāmies skeptiski.

Pēc iedzīvotāju pieprasījuma par lielgabarītu atkritumu pieņemšanas punktu, pārvaldnieks izteica gatavību nākamā gada pavasarī noorganizēt atkritumu savākšanas konteinerus, kas noteiktu laiku būs pieejami adresē “Jūras pērles”.

Sanāksmes gaitā tapa vēl viens kolektīvais iesniegums ar klātesošo parakstiem Kolkas pagasta pārvaldei ar lūgumu iekļaut 2023. gada budžetā līdzekļus Kolkas bibliotēkas telpu stāvokļa uzlabošanai.

Aicinām iedzīvotājus sekot līdzi informācijai par turpmākajām kopienas sanāksmēm un iesaistīties kopīgajā darbībā, jo “KOLCNIEKVAR, DOMA UN DAR’!”

Ilona Onzule, Kolkas Tautas nams

 

Komentēt nav lemts