Rūpnieciskās zvejas tiesību noma piekrastes ūdeņos 2023. gadam

Rūpnieciskās zvejas tiesību noma piekrastes ūdeņos 2023. gadam

atbilstoši zvejas rīku skaita limita sadalījumam attiecīgajā pagastā,

pašvaldība iedala konkrētu limita apjomu, slēdzot rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu

 

Pakalpojuma saņēmējs

  • Komerczvejnieks (Juridiskām personām – speciālā atļauja (licence) komercdarbībai attiecīgajos ūdeņos. Iznomājot zvejas tiesības, priekšroka ir tai komercsabiedrībai vai individuālajam komersantam, kas darbojas attiecīgā pagasta teritorijā
  • Pašpatēriņa zvejnieks

 

Pakalpojuma pieprasīšanas iespējas

Juridiskas vai fiziskas personas (pašpatēriņa zvejnieks) iesniegums adresēts Talsu novada  Kolkas pagasta pārvaldei, norādot reģistrācijas Nr./personas kodu, deklarētās dzīvesvietas adresi, pieprasīto zvejas rīku skaitu, laivas Nr., telefona numuru un e-pastu. Iesniegumam jāpievieno laivas apliecības kopija (ja nepieciešams, vienošanās/līgums)

 

Iesniegumu iesniegšanas iespējas līdz 24.novembrim

  • Kolkas pagasta pārvalde, “Brigas”, Kolka, Kolkas pagasts, Talsu novads,

  tālrunis 63220551; 26324975; kolka.parvalde@talsi.lv

Iesnieguma veidlapa 2023. gadam

Vienošanās laivai

 

Normatīvie akti, kas reglamentē zvejniecību  

 

SVARĪGI :

  • Ar 2023.gada 1.janvāri pašpatēriņa zvejniekiem zvejas žurnāls TIKAI elektroniski.

Pieteikties https://lzikispub.zm.gov.lv/Account/LogOn?ReturnUrl=%2f 

  • Piekrastes zvejā 1 zvejas laivu drīkst izmantot ne vairāk kā 3 zvejnieki

 

11.11.2022. |

Komentēt nav lemts