Kolkas novusistu panākumi

Kolkas novusa komanda no 2023. gada 7. janvāra līdz 2023. gada 4. martam piedalījās Latvijas otrās līgas komandu čempionātā. 16 komandu konkurencē kolcenieki izcīnīja 3. vietu un līdz ar to — nākamgad tiesības startēt 1. līgā! Pateicoties mūsu atbalstītājiem, šogad 2.līgas čempionāta divi sabraukumi (no pieciem) notika Kolkā!

Kolkas novusa komanda par dalību čempionātā vēlas pateikties mūsu atbalstītājiem: Talsu novusa klubam; Kolkas pagasta pārvaldei; Kolkas tautas namam un IU «Divjūriņas».


  

Pieslēdzies centralizētajai ūdensapgādes sistēmai vai kanalizācijas sistēmai un saņem līdzfinansējumu!

Pagājušajā gadā Talsu novada dome apstiprināja aktualizētus saistošos noteikumus „Par līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes sistēmai un centralizētajai kanalizācijas sistēmai’’, kuru mērķis ir veicināt iedzīvotāju pieslēgšanos centralizētajai ūdensapgādes sistēmai un/vai centralizētajai kanalizācijas sistēmai. Šai aktivitātei novada budžetā 2023.gadā paredzēti 35 000 eiro.

◾ Šobrīd spēkā esošie saistošie noteikumi paredz iespēju pašvaldības līdzfinansējumu saņem nekustamā īpašuma pieslēgšanai ne tikai centralizētajai kanalizācijas sistēmai, bet arī centralizētajai ūdensapgādes sistēmai.

 Pieteikumu līdzfinansējuma saņemšanai var iesniegt visu gadu, iesnieguma veidlapa pieejama šeit>.

◾ Noteikumi nosaka, ka līdzfinansējums tiks piešķirts pieslēguma būvniecības, tajā skaitā projektēšanas dokumentu un būvdarbu izmaksu segšanai, un turpmāk to varēs saņemt jebkura privātpersona, kura ir nekustamā īpašuma īpašnieks vai valdītājs.

◾ Līdzfinansējumu varēs saņemt tikai tādā gadījumā, ja pieteikuma iesniedzējam nebūs normatīvajos aktos noteikto Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu parādu, pašvaldības administrētā nekustamā īpašuma nodokļa parāda, kā arī nebūs izveidojies parāds komersantam, kas sniedz sabiedriskos ūdenssaimniecības pakalpojumus pašvaldības administratīvajā teritorijā. Visos gadījumos parāda kopsumma nedrīkst būt lielāka par 150 eiro.


◾ Pašvaldības līdzfinansējuma apmērs no pieslēguma izveidošanas izmaksām ir 50% apmērā: pieslēguma izveidošanai centralizētajai ūdensapgādes sistēmai līdz 2000 eiro, pieslēguma izveidošanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai līdz 3000 eiro, pieslēguma izveidošanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai līdz 4000 eiro.

◾ Savukārt maksimālo atbalstu 100% apmērā pieslēgumu izveidošanai pašvaldība sniegs, ja pieteikuma iesniedzējam ir noteikta 1. vai 2. invaliditātes grupa vai ja attiecīgajā mājsaimniecībā ir bērns līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti; trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības loceklis; daudzbērnu ģimenes vai audžuģimenes mājsaimniecības loceklis; vecuma pensijas saņēmējs.

◾ Līdzfinansējuma saņēmējiem jārēķinās, ka pieslēguma izbūves darbus būs jāpriekšfinansē, jo līdzfinansējums saņēmējam tiks ieskaitīts bankas kontā pēc darbu pabeigšanas un nepieciešamās dokumentācijas iesniegšanas. Noteikumos ir iekļauti arī īpaši nosacījumi, ja līdzfinansējums kvalificējams kā de minimis atbalsts.

Ar pilnu saistošo noteikumu tekstu var iepazīties likumi.lv> 


◾ Ar tiem ūdenssaimniecības pakalpojumu saņēmējiem Kolkā, kuriem ir iespējami tehniski risinājumi pieslēgties centralizētajai ūdensapgādes sistēmai un/vai centralizētajai kanalizācijas sistēmai, lai saņemtu minēto līdzfinansējumu, SIA Kolkas ūdens sazināsies atsevišķi!

Par 28.oktobra Kolkas kopienas sanāksmi

28. oktobra vakarā Kolkas iedzīvotāji sanāca uz kārtējo ciema kopienas tikšanos Kolkas Tautas namā. Kopīgi apspriedām dažādus iedzīvotājiem aktuālus jautājumus un domājām par to risinājumiem.

Iepazināmies ar jauno Pašvaldību likumu, kas stāsies spēkā 2023. gada 1. janvārī. Tā izstrādes mērķis ir radīt tādu likumisku ietvaru, kas ļautu pašvaldībām strādāt efektīvāk, caurskatāmāk un sazobē ar sabiedrību, lai varētu pilnvērtīgi īstenot tās intereses. Šajā likumā tiek paredzēti jauni sabiedrības līdzdalības rīki – kolektīvais iesniegums un iedzīvotāju padome, kuras kompetenci un izveidi noteiktu pati pašvaldība padomes nolikumā, ievērojot, ka kandidātus padomē izvirza un ievēlē pašvaldības iedzīvotāji. Sanākušie kolcenieki vienprātīgi nolēma, ka šāda padome Kolkai noteikti ir nepieciešama, un sapulces gaitā tapa kolektīvais iesniegums Talsu novada domei, kurā apliecinājām vēlmi veidot Kolkas pagasta iedzīvotāju padomi. Janvārī noteikti aicināsim Kolkas pagasta iedzīvotājus izvirzīt un ievēlēt kandidātus iedzīvotāju padomē, kas tālāk varēs pārstāvēt kopienas intereses novada pašvaldībā.

Aktīvās iedzīvotāju kopienas gan formāli, gan neformāli daudzviet Latvijā jau darbojas. Iedzīvotāji paši nosaka, kādā vidē grib dzīvot un kā grib dzīvot, un tam jātiek uzklausītam. “Ziemeļkurzemes Biznesa asociācijas” pārstāve Gunta Abaja dalījās aktīvo kopienu pozitīvajā pieredzē, ar ko var iepazīties biedrības mājaslapā www.ziemelkurzeme.lv sadaļā “Publikācijas”.


Atsaucoties uz iepriekšējās sanāksmēs izvirzītajiem darbības virzieniem, Kolkas pagasta pārvaldes vadītājs Juris Orinskis informēja par Kolkas tirgus projekta gaitu. Vairāku neveiksmīgu iepirkumu procedūru dēļ iepriekšējais projekts bija jāatsauc termiņa notecējuma dēļ. Šobrīd notiek projekta aktualizēšana un izstrāde sadarbībā ar projektētājfirmu SIA “Elko arhitektūra”, un novembrī projekts jāiesniedz no jauna. Ideālā variantā jaunam Kolkas tirgum jābūt pabeigtam nākamā gada rudenī. Cerības ir, taču uz Talsu pašvaldības ieinteresētību un darbu raugāmies skeptiski.

Pēc iedzīvotāju pieprasījuma par lielgabarītu atkritumu pieņemšanas punktu, pārvaldnieks izteica gatavību nākamā gada pavasarī noorganizēt atkritumu savākšanas konteinerus, kas noteiktu laiku būs pieejami adresē “Jūras pērles”.

Sanāksmes gaitā tapa vēl viens kolektīvais iesniegums ar klātesošo parakstiem Kolkas pagasta pārvaldei ar lūgumu iekļaut 2023. gada budžetā līdzekļus Kolkas bibliotēkas telpu stāvokļa uzlabošanai.

Aicinām iedzīvotājus sekot līdzi informācijai par turpmākajām kopienas sanāksmēm un iesaistīties kopīgajā darbībā, jo “KOLCNIEKVAR, DOMA UN DAR’!”

Ilona Onzule, Kolkas Tautas nams