Pieslēdzies centralizētajai ūdensapgādes sistēmai vai kanalizācijas sistēmai un saņem līdzfinansējumu!

Pagājušajā gadā Talsu novada dome apstiprināja aktualizētus saistošos noteikumus „Par līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes sistēmai un centralizētajai kanalizācijas sistēmai’’, kuru mērķis ir veicināt iedzīvotāju pieslēgšanos centralizētajai ūdensapgādes sistēmai un/vai centralizētajai kanalizācijas sistēmai. Šai aktivitātei novada budžetā 2023.gadā paredzēti 35 000 eiro.

◾ Šobrīd spēkā esošie saistošie noteikumi paredz iespēju pašvaldības līdzfinansējumu saņem nekustamā īpašuma pieslēgšanai ne tikai centralizētajai kanalizācijas sistēmai, bet arī centralizētajai ūdensapgādes sistēmai.

 Pieteikumu līdzfinansējuma saņemšanai var iesniegt visu gadu, iesnieguma veidlapa pieejama šeit>.

◾ Noteikumi nosaka, ka līdzfinansējums tiks piešķirts pieslēguma būvniecības, tajā skaitā projektēšanas dokumentu un būvdarbu izmaksu segšanai, un turpmāk to varēs saņemt jebkura privātpersona, kura ir nekustamā īpašuma īpašnieks vai valdītājs.

◾ Līdzfinansējumu varēs saņemt tikai tādā gadījumā, ja pieteikuma iesniedzējam nebūs normatīvajos aktos noteikto Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu parādu, pašvaldības administrētā nekustamā īpašuma nodokļa parāda, kā arī nebūs izveidojies parāds komersantam, kas sniedz sabiedriskos ūdenssaimniecības pakalpojumus pašvaldības administratīvajā teritorijā. Visos gadījumos parāda kopsumma nedrīkst būt lielāka par 150 eiro.


◾ Pašvaldības līdzfinansējuma apmērs no pieslēguma izveidošanas izmaksām ir 50% apmērā: pieslēguma izveidošanai centralizētajai ūdensapgādes sistēmai līdz 2000 eiro, pieslēguma izveidošanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai līdz 3000 eiro, pieslēguma izveidošanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai līdz 4000 eiro.

◾ Savukārt maksimālo atbalstu 100% apmērā pieslēgumu izveidošanai pašvaldība sniegs, ja pieteikuma iesniedzējam ir noteikta 1. vai 2. invaliditātes grupa vai ja attiecīgajā mājsaimniecībā ir bērns līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti; trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības loceklis; daudzbērnu ģimenes vai audžuģimenes mājsaimniecības loceklis; vecuma pensijas saņēmējs.

◾ Līdzfinansējuma saņēmējiem jārēķinās, ka pieslēguma izbūves darbus būs jāpriekšfinansē, jo līdzfinansējums saņēmējam tiks ieskaitīts bankas kontā pēc darbu pabeigšanas un nepieciešamās dokumentācijas iesniegšanas. Noteikumos ir iekļauti arī īpaši nosacījumi, ja līdzfinansējums kvalificējams kā de minimis atbalsts.

Ar pilnu saistošo noteikumu tekstu var iepazīties likumi.lv> 


◾ Ar tiem ūdenssaimniecības pakalpojumu saņēmējiem Kolkā, kuriem ir iespējami tehniski risinājumi pieslēgties centralizētajai ūdensapgādes sistēmai un/vai centralizētajai kanalizācijas sistēmai, lai saņemtu minēto līdzfinansējumu, SIA Kolkas ūdens sazināsies atsevišķi!

Par pašvaldības darbu ārkārtējās situācijas laikā

Līdz 15. novembrim Talsu novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā Kareivju ielā 7, Talsos un pilsētu un pagastu pārvaldēs pakalpojumus klātienē varēs saņemt, vienīgi iepriekš pierakstoties un uzrādot Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu.

Apmeklētāju pieņemšanas centra darba laiks ir no 8.00 līdz 17.00 bez pusdienu laika. Lai pieteiktos klātienes apmeklējumam, aicinām zvanīt pa tālruni 63232110 vai 26398234 vai rakstīt uz e-pastu pasts@talsi.lv. Lai pieteiktos apmeklējumam pilsētu un pagastu pārvaldēs, jāsazinās ar attiecīgo pārvaldi vai pārvaldes vadītāju. Pārvalžu kontaktinformācija: talsunovads.lv >

Dokumentus Talsu novada pašvaldībai attālināti var iesniegt sekojošos veidos:

  • papīra formā, ievietojot pasta kastītēs pie Talsu novada administratīvā centra 1. un 2. korpusa un pie pilsētu un pagastu pārvalžu ēkām;
  • pa pastu uz adresi: Talsu novada pašvaldībai Kareivju ielā 7 Talsos, Talsu novadā, LV-3201;
  • parakstītu ar drošu elektronisko parakstu uz pašvaldības oficiālo e-pasta adresi pasts@talsi.lv; 
  • valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv > e-pakalpojumā „Priekšlikuma, sūdzības, jautājuma vai lūguma iesniegšana”;
  • nosūtot dokumentus uz pašvaldības e-adresi.

Iesniegumu veidlapas papīra formātā Talsu novada pašvaldības administratīvajā centrā ir pieejamas pie 1. korpusa durvīm. Elektroniskā veidā veidlapu sagataves ir pieejamas pašvaldības oficiālajā tīmekļvietnē talsunovads.lv >