Par vīrusa izplatības ierobežošanu

Diemžēl mums Dundagas novadā nav izdevies izvairīties no saslimšanas gadījumiem ar Covid-19 vīrusu. Mēs mācējām nosargāt savu veselību visu vasaru, kad cauri piekrastei burtiski neapstājoties plūda svešinieku straumes, taču izrādījās, ka vēl bīstamāk ir laicīgi neapturēt sērgu pašu mājās. Pie kam – ja līdz šim novadā nebija neviena paša apstiprināta saslimšanas gadījuma, tad šobrīd mērot relatīvos skaitļos – attiecībā pret iedzīvotāju daudzumu – esam skumji "čempioni" visas valsts mērogā.

Kopš 10.oktobra Dundagas novads ir to dažu pašvaldību skaitā, kurās ar valdības lēmumu tiek atcelti praktiski visi notikumi un darbības, kas saistītas ar cilvēku pulcēšanos. Šobrīd šie īpašie ierobežojumi ir noteikti līdz 6.novembrim, taču nav šaubu, ka ja radīsies aizdomas, ka infekcija turpinās izplatīties- ierobežojumu termiņš tiks pagarināts un nosacījumi padarīti striktāki.

Lai pēc iespējas ātrāk atgrieztos normālā dzīves un darba režīmā, šobrīd ir ārkārtīgi svarīgi visiem atcerēties un bez ierunām ievērot kā epidemiologu īpašās prasības, tā arī nu jau pierastās darbības – roku un virsmu dezinfekciju, masku lietošanu un jo īpaši - distancēšanos telpās un transportlīdzekļos, jo šobrīd ir droši zināms, ka noslēgtās telpās inficēties ir daudz lielāks risks kā ārpus tām.

Ir svarīgi ievērot jau esošos noteikumus pēc būtības. Tas attiecās gan uz izklaidi, gan uz darbu, gan uz tikšanos ar draugiem un radiniekiem. Savukārt, lai kontrolētu un izprastu infekcijas izplatīšanās apmēru un cēloņus un savlaicīgi novērstu uzliesmojuma perēkļus, ārkārtīgi būtiska ir slimnieku un iespējamo kontaktpersonu nekavējoši un precīzi sniegta informācija par esošo vai iespējamo inficēšanos.  Tāpēc gadījumā, kad ir kaut vai tikai aizdomas par iespējamu saslimšanu, lūdzu sazināties ar ģimenes ārstu vai Slimību kontroles un profilakses centru. Tikai tādā veidā jūs varat apturēt vīrusa pārnesi no sevis uz citu cilvēku – radinieku, darbabiedru, pārdevēju veikalā, ārstu ambulancē, vai skolotāju skolā!

Šodien uzmanība ir jāfokusē ne tikai uz to – vai kāds neinficē mani, šodien stāsts ir arī par to – vai es neaplipināšu kādu citu!

Kolkas ģimenes ārstes dr. Ingrīdas Liepas tālruņa nr. ir 26497507, SPKC informatīvais tālrunis ir 67387661.


Šobrīd Kolkā tiks atcelti visi tuvākajā laikā ieplānotie izklaides, kultūras un sporta pasākumi. Par izmaiņām pašvaldības iestāžu darba laikos informācija sekos kā internetā, tā arī pie afišu dēļiem!

Esam apzinīgi, sargājam sevi un citus un ievērojam piesardzības pasākumus!

Aldis Pinkens, Kolkas pagasta pārvaldes vadītājs


Noderīga informācija:

 

9.oktobrī valsts un pašvaldības vadītāji ir izdevuši normatīvos aktus par epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai

Ministru kabineta noteikumi Nr. 360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai" XI. nodaļa "Īpašie pretepidēmijas pasākumi atsevišķās administratīvajās teritorijās" 67. punkts kopš 2020. gada 10. oktobra nosaka, ka:

67. Papildus šajos noteikumos minētajiem epidemioloģiskās drošības pasākumiem Aizputes novadā, Daugavpils pilsētā, Daugavpils novadā, Dundagas novadā, Kuldīgas novadā, Olaines novadā, Talsu novadā un Krāslavas novadā līdz 2020. gada 6. novembrim tiek noteikti šādi pasākumi:

67.1. klātienē nenotiek amatiermākslas, māksliniecisko kolektīvu un amatieru sporta pasākumi un interešu un profesionālās ievirzes izglītības apguve (tai skaitā treniņi, sacensības un mēģinājumi);

67.2. personas, izņemot bērnus līdz 13 gadu vecumam, lieto mutes un deguna aizsegus:

67.2.1. izmantojot pilsētas sabiedrisko transportu;

67.2.2. publiskajās telpās, kur nav iespējams nodrošināt divu metru distanci, izņemot šo noteikumu 6.2.6. un 6.2.10. apakšpunktā minētos gadījumus;

67.3. pasākumu vai saimniecisko pakalpojumu sniegšanas vietā iekštelpās vienlaikus uzturas ne vairāk kā 500 cilvēku;

67.4. sabiedriskās ēdināšanas vietās darbu uzsāk ne agrāk kā plkst. 6.00 un beidz ne vēlāk kā plkst. 24.00;

67.5. iekštelpās netiek organizēti publiski pasākumi, izņemot pasākumus, kas tiek organizēti atbilstoši šo noteikumu 16.1 un 16.2 punktā minētajiem nosacījumiem.

Saite uz pilnu Ministru kabineta noteikumu Nr. 360 tekstu >>


Dundagas novada domes priekšsēdētājs A.Felts ir izdevis rīkojumu Nr. DD-4-2.3/20/96, ar ko nosaka līdz turpmākam rīkojumam:

1. Atcelt un aizliegt visus pašvaldības iestāžu un struktūrvienību organizētos pasākumus, sporta sacensības, un citus pasākumus pašvaldības telpās, kur pašvaldība ir iznomātājs;
2. Pašvaldību iestādēm un struktūrvienībām pēc iespējas vairāk izmantot elektroniski pieejamos pakalpojumus, interesējošos jautājumus skaidrot attālināti, un tikai galējas nepieciešamības gadījumā pieņemt klientus iestādēs klātienē;

3. Dundagas Mākslas un mūzikas skolas grupu nodarbības mūzikas teorētiskajos mācību priekšmetos Solfedžo un Mūzikas literatūra profesionālās ievirzes izglītības programmu realizācijas adresē Kolkā nodrošināt attālināti. Profesionālās ievirzes izglītības programmu izglītojamajiem, kuriem ir noteikta pašizolācija vai karantīna, nodrošināt attālināto mācību process.

4. Dundagas Mākslas un mūzikas skolā pārtraukt mācību darbu klātienē grupu nodarbībās visās interešu izglītības programmās: “Māksla. Mūzika. Deja”; “Sagatavošanas klase – Vizuāli plastiskā māksla”; “Mūsdienu deja – Sensus”; “Vokālais ansamblis”;
5.  Atcelt vecāku līdzfinansējumu Dundagas Mākslas un mūzikas skolas interešu izglītības programmu izglītojamajiem;
6. Ierobežot klientu apriti Dundagas novada bibliotēkās, nosakot, ka ir atļauta grāmatu un periodisko izdevumu apmaiņa, iepazīšanās klātienē ar preses izdevumiem un datorpakalpojumi izmantojami lietišķiem mērķiem, reglamentējot uzturēšanās laiku – katram apmeklētājam līdz 15 min.;
7. Dundagas novada Bāriņtiesai un Sociālajam dienestam ierobežot pakalpojumus, kuru sniegšana notiek tieši kontaktējoties ar klientu;
8. Pašvaldību iestāžu vadītājiem nodrošināt aizsardzības līdzekļu iegādi, kā arī savlaicīgi papildināt nepieciešamos apjomos;
9.  Nodrošināt bezskaidras naudas pārskaitījumus, līdz maksimumam samazinot skaidras naudas darījumus;
10. Dundagas novada pašvaldību iestāžu/struktūrvienību un kapitālsabiedrību vadītājiem:

10.1. koordinēt preventīvos pasākumus infekcijas izplatīšanās novēršanai iestādē;

10.2. atcelt visus plānotos darbinieku, izglītojamo braucienus un komandējumus uz infekcijas skartajām teritorijām;

10.3. ierobežot visus plānotos darbinieku komandējumus Latvijas teritorijā;

10.4. sekot līdz informācijai un ieteikumiem iedzīvotājiem un profesionāļiem saistībā ar Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanu SPKC tīmekļa vietnes sadaļā “Aktualitātes” (www.spkc.gov.lv).

11. Rīkojuma izpildes kontroli uzdodu izpilddirektora pienākuma izpildītājam;

12. Rīkojums stājas spēkā tā parakstīšanas brīdī.

Saite uz dokumentu >>

Kolkā turpinās ūdensvada rekonstrukcijas darbi

Kolcinieki jau droši vien ir pamanījuši, ka Kolkā darbojas tehnika, kas gulda zemē ūdenvada caurules.

No 6. oktobra Kolkā turpinās ūdensvada rekonstrukcijas darbi vairākos ciema posmos: „Pastnieki” – „Brigas”, „Brigas” – „Zītari”, „Brigas” – „Vītoli”, „Kāvi” – „Margrietiņas” un „Līcis-93” – „Galnieki”. Projekta ietvaros tiks veikta ūdensvadu nomaiņa aptuveni 600 m garumā un uzstādītas siltinātās ūdens skaitītāju akas pie dzīvojamo māju teritorijas robežām. Iepriekš – šī gada augustā tika atjaunots ūdensvada posms 150 m garumā „Bērnudārzs” – „Līcis-93”.

Būvdarbi tiek finansēti no SIA Kolkas ūdens un Dundagas novada pašvaldības budžeta. 

Darbus paredzēts veikt šī mēneša ietvaros līdz novembra sākumam. Šajā periodā iespējami īslaicīgi ūdens padeves pārtraukumi, kā arī ierobežota satiksme atsevišķos rekonstrukcijas darbu posmos. Aicinu iedzīvotājus būt saprotošiem, saskaroties ar iespējamām neērtībām! 

Ivo Bordjugs, SIA „Kolkas ūdens”

Kolkas pamatskola aicina mācīties!

Gribi  mācīties "spicākajā" Latvijas skolā pie divām jūrām? 

Braukt ekskursijās, iet pārgājienos, mācīties slidot, peldēt? Mēs gaidām Tevi Kolkas pamatskolā!

Uz tikšanos 1.septembrī!


Kolkas pamatskolā – individuāla pieeja katram bērnam:

 • Pirmsskolas izglītības programma;
 • Vispārējā pamatizglītības programma 1.-9.klasei;
 • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar mācīšanās grūtībām;
 • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem;
 • Daudzveidīga interešu izglītība – runas, sporta, deju, vizuālās mākslas;
 • pulciņi, vides pulciņš un mūzikas ritma pulciņš, Jaunsardze;
 • Pagarinātās dienas grupa, internāts bērniem no 3 gadiem. 

Kontakttālrunis 26317511.
 


Dundagas Mākslas un mūzikas skola izsludina jauno audzēkņu uzņemšanu 2020./2021. mācību gadam

17.,19.,21. augustā no 10:00 – 13:00 un 18.,20. augustā no 16:00 -19:00

Profesionālās ievirzes izglītības programmās:

 • no 7 gadu vecuma – Vijoles spēle, Klavierspēle, Dejas pamati (Dundagā), Vokālā mūzika – Kora klase (Dundagā un Kolkā)
 • no 8 gadu vecuma – Vizuāli plastiskā māksla
 • no 9 gadu vecuma – Klarnetes spēle, Saksofona spēle, Sitaminstrumentu spēle (Dundagā), Kokles spēle (Kolkā)

Interešu izglītības programmās Dundagā:

 • no 5 – 6 gadu vecuma – “Māksla. Mūzika. Deja”, “Mūsdienu deja” (“Sensus”)
 • no 7 gadu vecuma – “Sagatavošanas klase” (māksla), Vokālais ansamblis

Tālruņi informācijai:

29543665 – māksla; 29341291 – mūzika; 29204122 – deja; 26556180 – Kolka

Iestājoties, jāuzrāda dzimšanas apliecība un jāiesniedz izziņa no ģimenes ārsta!