Aicinājums nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem!

Ir sācies jauns gads, un drīzumā tiks uzsākta nekustamā īpašuma nodokļa aprēķināšana jaunajam 2021. gadam.

Aicinām tos nekustamā īpašuma nodokļa maksātājus, kas ikdienā lieto e-pastu, paziņot pašvaldībai e-pasta adresi! Tas atvieglotu nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojuma nosūtīšanu turpmāk. Informāciju var nosūtīt uz nin@dundaga.lv vai iesniegt pašvaldībā brīvas formas iesniegumu par maksāšanas paziņojuma nosūtīšanu e-pastā. To var izdarīt arī portālā www.epakalpojumi.lv>>.

Atgādinājums nekustamā īpašuma nodokļa parādniekiem samaksāt parādu par 2020. gadu līdz jaunā maksāšanas paziņojuma saņemšanas, jo katra nokavētā nodokļa samaksas diena nes sev līdzi 0,05% nokavējuma naudu no parāda summas! Lūdzam nodokļa parāda summu precizēt pa telefonu 25446570!

Likuma «Par nodokļiem un nodevām» 26. panta par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu 61. punkts nosaka, ka nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu, izņemot muitas nodokli un citus līdzvērtīgus maksājumus, neuzsāk, ja piedzenamā parāda kopsumma nav lielāka par 15 €.  Tātad par nodokļa parādu virs 15 €  likums uzliek pienākumu pašvaldībai uzsākt nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu, prasību nododot zvērinātam tiesu izpildītājam.

Dundagas novada pašvaldība pateicas visiem nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem, kas 2020. gadā godprātīgi un laikus samaksāja nekustamā īpašuma nodokli!

Daiga  Muceniece,
nekustamā īpašuma nodokļa administratore

mobilais tālrunis 25446570

Informācija par Kolkas pagasta pārvaldes darbu

No 21.decembra Kolkas pagasta pārvaldes iestādes strādās attālināti un apmeklētājus klātienē nepieņems!
Kolkas pagasta pārvaldes un SIA Kolkas ūdens kase strādās

pirmdienās 9.00-16.00 
ar pusdienas pārtraukumu 12.00-13.00

Pārējā laikā maksājumus lūdzam veikt ar bankas pārskaitījumu.


Neatliekamos gadījumos pakalpojumus klātienē var saņemt, tikai iepriekš piesakoties pa tālruņiem

  • 29174294, 26324975 (Kolkas pagasta pārvalde) 
  • 29793759, 29155184 (SIA Kolkas ūdens)

parvalde.kolka@dundaga.lv

Pieteikšanās uz zvejas rīkiem 2021. gadam!

  No 19.novembra līdz 20. decembrim var pieteikties uz zvejas rīkiem 2021. gadam.
Lejuplādēt iesnieguma veidlapu >>
Aizpildītos iesniegumus var iesniegt Kolkas pagasta pārvaldē, Dundagas novada domē, pa pastu uz adresi "Brigas" Kolka LV-3275 vai nosūtot elektroniski uz epastu parvalde.kolka@dundaga.lv

Tālruņi saziņai: 63220551, 29174294.

Lūdzam maksimāli izmantot iespēju iesniegumus iesniegt elektroniski vai nosūtot pa pastu!
 

 

Privātpersonām iesniegumam jāpievieno arī zvejas laivas dokumenti.

Vienošanās par bezatlīdzības laivas patapinājumu veidlapa >> 

Informācijai- piekrastes zveju reglamentējošie normatīvie akti:

MK noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību piekrastes ūdeņos

MK noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību


 

Īstenoti vietējo iniciatīvu projekti Kolkas baznīcās

Turpinot dalību Dundagas novada pašvaldības Vietējo iniciatīvu projektu konkursā, Kolkas Jūras Zvaigznes Dievmātes Romas katoļu draudze šajā rudenī īstenojusi projektu „Kolkas katoļu baznīcas apkārtējās ainavas uzlabošana: dzīvžoga sakopšana un atjaunošana, dekoratīvā kroņa nostiprināšana zvana tornī”.

Vietējo iniciatīvu projektu konkurss dod iespēju reizi gadā arī reliģiskām organizācijām iegūt pašvaldības finansējumu (līdz 1000 EUR) nepieciešamo darbu un ieceru īstenošanai. Šajā gadā konkursa vadlīnijas akcentēja vides un tautsaimniecības rīcības virzienus.

Projekta mērķis bija veikt Kolkas katoļu baznīcas apkārtnes labiekārtošanas un ainavas uzlabošanas darbus: vizuāli atjaunot un sakopt dzīvžogu apkārt baznīcas teritorijai, kā arī nostiprināt dekoratīvo kroni baznīcas tornī zem krusta, kas pagājušā gada rudens-ziemas sezonā vēja postījumu dēļ bija deformējies un atdalījies no stiprinājuma.

Izmantojot specializētā transporta-pacēlāja pakalpojumus, draudzes locekļiem bija iespējams piekļūt zvanu torņa smailei, lai vizuāli iztaisnotu un nostiprinātu dekoratīvo kroni zem krusta.

Baznīcas teritorijas atdalošā dzīvžoga augsne tika bagātināta ar trūdzemes un kūdras substrāta mēslojumu, kas pavasarī vēl tiks papildināta ar priežu mizu mulčas virskārtu. Iztrūkstošajās vietās dzīvžogā tika iestādīti divi jauni paciprešu stādi no Dundagas kokaudzētavas. Dzīvžogs tika izveidots 2015. gadā, un visi stādi tolaik tika iegādāti Dundagas kokaudzētavā, tāpēc arī apstādījumu apgriešanas un pielīdzināšanas darbi tika uzticēti Dundagas kokaudzētavas dārzniecēm. Procesā piedalījās un apmācību guva arī draudzes locekļi, lai turpmāk dzīvžoga formas atjaunošanu varētu veikt pašu spēkiem. Sirsnīgi pateicamies Dundagas kokaudzētavas speciālistēm Daigai Paegleskalnei un Agnijai Aukšpulei par atsaucību, profesionālo padomu un palīdzību dzīvžoga sakopšanā un atjaunošanā!

Ar Dundagas novada pašvaldības atbalstu vietējo iniciatīvu projektu konkursos Kolkas Jūras Zvaigznes Dievmātes Romas katoļu draudze gadu gaitā varējusi veikt: baznīcas teritorijas labiekārtošanu un apzaļumošanu (2015), baznīcas grīdas nomaiņu – pamatnes nostiprināšanu, siltināšanu (2016) un jaunas, kvalitatīvas dēļu grīdas ieklāšanu (2017) un baznīcas guļbūves karkasa saglabāšanas darbus – koksnes profilaktisko apstrādi pret dažāda veida bojājumiem (2019). Paldies pašvaldībai par draudzei doto iespēju īstenot nozīmīgus projektus, rūpējoties par savu dievnamu un tā apkārtni!

Ivo Bordjugs, Kolkas katoļu draudzes vecākais


Šī gada augustā Kolkas luterāņu draudze piedalījās Dundagas novada izsludinātajā pašiniciatīvas konkursā ar savu projektu: "Kļavu vainagu sakopšana". Kolkas luterāņu baznīcai iet garām pagasta ceļš ar kļavu aleju, šo koku zari noēnoja baznīcas ziemeļu daļu. Radās nepieciešamība šo koku zarus apzāģēt lai ilgtermiņā novērsu baznīcas jumta un konstrukciju bojāšanos. Draudzes rīcībā nav atbilstoša aprīkojuma un prasmes šos zarus apzāģēt, tāpēc bija jāvēršās pie sertificēta arborista. 
Dundagas novads nolēma atbalstīt mūsu projektu un piešķira visu nepieciešamo finansējumu 675 eiro. Projekts tika realizēts vienas dienas laikā, koku zari kas sniedzās uz baznīcas jumtu tika nozāģēti. Tās pašas nedēļas sestdienā draudze sarīkoja talku un sakopa kritušos zarus un lapas.

Lai baznīca turpina priecēt ļaudis!

Kārlis Rutkis, Luterāņu draudzes priekšsēdētājs

 

Jau klāt ceturtais nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņš!

Saskaņā ar likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9. panta 1. daļu nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju pienākums ir pašiem savlaicīgi interesēties par nodokļa apmēru un to, vai nodoklis ir nomaksāts pilnā apmērā. Šī paša likuma 9. panta 2. daļa norāda, ka „noteiktajā laikā nenomaksāto nodokli, soda naudu vai nokavējuma naudu saskaņā ar pašvaldības lēmumu piedzen bezstrīda kārtībā atbilstoši likumam “Par nodokļiem un nodevām” un Administratīvā procesa likumā noteiktajai administratīvā akta piespiedu izpildes kārtībai”.

Savukārt likuma „Par nodokļiem un nodevām” 26. panta 6.1 punkts nosaka: „nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu, izņemot muitas nodokli un citus līdzvērtīgus maksājumus, neuzsāk, ja piedzenamā parāda kopsumma nav lielāka par 15 euro.”

Aicinām būt atbildīgiem, maksāt nekustamā īpašuma nodokli savlaicīgi, neveidot parādu un nokavējuma naudu, jo par termiņos nenomaksāto nekustamā īpašuma nodokli tiek aprēķināta nokavējuma nauda — 0,05% no laikā nenomaksātā pamatparāda par katru nokavēto dienu! Daudziem nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem ir izveidojies parāds, jo 2020. gada sākumā pašvaldība, sakarā ar ārkārtējās situācijas izsludināšanu valstī, pārcēla pirmā un otrā nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņu uz 30.06.2020., tādējādi piešķirot nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem „nodokļa brīvdienas”, kas daļēji izmainīja ieradumus maksāt gada sākumā.

Lasīt tālāk »

Izmaiņas Kolkas pagasta pārvaldes darbā

  • Kolkas pagasta pārvaldes kase līdz 21.oktobrim nestrādās.

Steidzamos maksājumus lūdzu veikt internetbankā!

  • Apmeklētājus, kuriem nepieciešami pakalpojumi klātienē, lūdzu iepriekš pieteikties

pa tālruni 29174294 vai epastu aldis@dundaga.lv

  • Lūdzu lietot mutes un deguna aizsegus

un ieturēt distanci no citiem cilvēkiem, ja klātienē apmeklējat Kolkas iestādes un uzņēmumus.


Strauji mainoties epidemioloģiskajai situācijai, kas saistīta ar Covid-19 infekcijas izplatību pašvaldībā, ir iespējami arī citi pašvaldības sniegto pakalpojumu ierobežojumi bez iepriekšēja paziņojuma!

Paldies par sapratni un atvainojos par sagādātajām neērtībām!

Kolkas pagasta pārvaldes vadītājs A.Pinkens