14.novembrī plkst. 17.30 SlA Talsu ūdens aicina iedzīvotājus uz sapulci Kolkas tautas namā

Talsu novada pašvaldības dome 2023. gada 24. februārī pieņēma lēmumu Nr. 83, ar kuru nolemts uzsākt Talsu novada pašvaldības komunālo uzņēmumu reorganizācijas procesu, pievienojot pie SIATALSU ŪDENS” trīs ūdenssaimniecības uzņēmumus: SIA “MĒRSRAGA ŪDENS”, SIAKOLKAS ŪDENS” un SIA “ZIEMEĻKURZEME”

No š.g.1.decembra Kolkas pagasta iedzīvotājiem centralizētos ūdenssaimniecības pakalpojumus nodrošinās SIATALSU ŪDENS”.

SIATALSU ŪDENS” 14.novembrī plkst. 17.30 aicina Kolkas iedzīvotājus uz tikšanos, kurā iepazīstinās ar turpmāko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas kārtību, piemērojamo tarifu, norēķinu veikšanu un citiem aktuāliem jautājumiem.

Iedzīvotāji laipni aicināti uzklausīt informāciju par plānotajām izmaiņām un saņemt atbildes uz jautājumiem!


SIA Talsu ūdens

Raiņa iela 17, Talsi, LV-3201 Reģistrācijas Nr. 49003000076 E-pasts: info@talsuudens.lv www.talsuudens.lv

Informācija atjaunota 25.jūlijā: Kolkas peldvietā peldēties atļauts!

Informācija papildināta 25.jūlijā:

Atkārtoti 14.jūlijā ņemtā peldūdens parauga analīzēs paaugstinātu mikrobioloģisko piesārņojumu vairs nevar konstatēt, līdz ar ko peldvietā pie Kolkas tautas nama peldēties atļauts!

  • Escherichia coli skaits 2,9 x 102 /100ml
  • Koliformu skaits 6,0 x 10 /100ml
  • Zarnu enterokoku skaits 1,6 x 10 KVV/100mlEscherichia coli skaits

Saskaņā ar 3.jūlijā veiktajiem ūdens kvalitātes monitoringa rezultātiem Veselības inspekcija iesaka nepeldēties peldvietā pie Kolkas tautas nama. 

Analīžu rezultāti rāda paaugstinātu mikrobioloģisko piesārņojumu: E.coli skaits –1,4,x103 /100ml,  zarnu enterokoku skaits 3,6x102 KVV/100ml.

Pēc laika tiks veiktas atkārtotas ūdens analīzes. Ieteikums sekot informācijai!

SlA Kolkas ūdens informē!

 SIA «KOLKAS ŪDENS» informē, ka sakarā ar ūdensvada rekonstrukcijas darbiem ir iespējami ūdens padeves traucējumi laika periodā 30.05.2023 — 09.06.2023.

Pieslēdzies centralizētajai ūdensapgādes sistēmai vai kanalizācijas sistēmai un saņem līdzfinansējumu!

Pagājušajā gadā Talsu novada dome apstiprināja aktualizētus saistošos noteikumus „Par līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes sistēmai un centralizētajai kanalizācijas sistēmai’’, kuru mērķis ir veicināt iedzīvotāju pieslēgšanos centralizētajai ūdensapgādes sistēmai un/vai centralizētajai kanalizācijas sistēmai. Šai aktivitātei novada budžetā 2023.gadā paredzēti 35 000 eiro.

◾ Šobrīd spēkā esošie saistošie noteikumi paredz iespēju pašvaldības līdzfinansējumu saņem nekustamā īpašuma pieslēgšanai ne tikai centralizētajai kanalizācijas sistēmai, bet arī centralizētajai ūdensapgādes sistēmai.

 Pieteikumu līdzfinansējuma saņemšanai var iesniegt visu gadu, iesnieguma veidlapa pieejama šeit>.

◾ Noteikumi nosaka, ka līdzfinansējums tiks piešķirts pieslēguma būvniecības, tajā skaitā projektēšanas dokumentu un būvdarbu izmaksu segšanai, un turpmāk to varēs saņemt jebkura privātpersona, kura ir nekustamā īpašuma īpašnieks vai valdītājs.

◾ Līdzfinansējumu varēs saņemt tikai tādā gadījumā, ja pieteikuma iesniedzējam nebūs normatīvajos aktos noteikto Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu parādu, pašvaldības administrētā nekustamā īpašuma nodokļa parāda, kā arī nebūs izveidojies parāds komersantam, kas sniedz sabiedriskos ūdenssaimniecības pakalpojumus pašvaldības administratīvajā teritorijā. Visos gadījumos parāda kopsumma nedrīkst būt lielāka par 150 eiro.


◾ Pašvaldības līdzfinansējuma apmērs no pieslēguma izveidošanas izmaksām ir 50% apmērā: pieslēguma izveidošanai centralizētajai ūdensapgādes sistēmai līdz 2000 eiro, pieslēguma izveidošanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai līdz 3000 eiro, pieslēguma izveidošanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai līdz 4000 eiro.

◾ Savukārt maksimālo atbalstu 100% apmērā pieslēgumu izveidošanai pašvaldība sniegs, ja pieteikuma iesniedzējam ir noteikta 1. vai 2. invaliditātes grupa vai ja attiecīgajā mājsaimniecībā ir bērns līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti; trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības loceklis; daudzbērnu ģimenes vai audžuģimenes mājsaimniecības loceklis; vecuma pensijas saņēmējs.

◾ Līdzfinansējuma saņēmējiem jārēķinās, ka pieslēguma izbūves darbus būs jāpriekšfinansē, jo līdzfinansējums saņēmējam tiks ieskaitīts bankas kontā pēc darbu pabeigšanas un nepieciešamās dokumentācijas iesniegšanas. Noteikumos ir iekļauti arī īpaši nosacījumi, ja līdzfinansējums kvalificējams kā de minimis atbalsts.

Ar pilnu saistošo noteikumu tekstu var iepazīties likumi.lv> 


◾ Ar tiem ūdenssaimniecības pakalpojumu saņēmējiem Kolkā, kuriem ir iespējami tehniski risinājumi pieslēgties centralizētajai ūdensapgādes sistēmai un/vai centralizētajai kanalizācijas sistēmai, lai saņemtu minēto līdzfinansējumu, SIA Kolkas ūdens sazināsies atsevišķi!