Pieteikšanās uz mazdārziņu nomu

Novecojis!

Dundagas novada pašvaldība aicina no 17.09.2012 pieteikties un noslēgt nomas līgumus par esošo mazdārziņu zemes gabalu nomu Kolkas ciemā

  • 24 zemes gabali īpašumā “Lauks.zeme pie Dzelmēm”,

kad.nr. 88620070203, kopējā lauksaimniecībā izmantojamā platība 0,466 ha.

  • 11 zemes gabali īpašumā “Brigas”,

kad.nr. 88620070192, kopējā lauksaimniecībā izmantojamā platība 0,475 ha

  • 12 zemes gabali īpašumā “Lauks. zeme pie Jūrkrastiem”,

kad.nr. 88620070238, kopējā lauksaimniecībā izmantojamā platība 0,148 ha

  • 18 zemes gabali īpašumā “Lauks. zeme pie Kāviem”,

kad.nr. 88620070225, kopējā lauksaimniecībā izmantojamā platība 0,247 ha

  • 11 zemes gabali īpašumā “Lauks. zeme pie Saulrietiem”,

kad.nr. 88620070241, kopējā lauksaimniecībā izmantojamā platība 0,13 ha


  • Minimālā zemes gabala nomas maksa: Ls 3.00 + 0.005 Ls/m2 gadā, bet ne mazāka, kā saskaņā ar MK noteikumu Nr.735 30.10.2007 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 18. punktā minēto.
  • Maksimālais iznomāšanas termiņš: 5 gadi
  • Citi iznomāšanas nosacījumi:

• Nav tiesību nodot nomas objektu vai tā daļu apakšnomā.
• Nav tiesību apbūvēt nomas objektu.
• Ja uz zemes gabala nomu pieteiksies vairāk kā viens pretendents, divu nedēļu laikā pēc pieteikšanās termiņa beigām tiks rīkota rakstiska nomas tiesību izsole.

 

Pieteikšanās līdz 2012. gada 9. novembrim, aizpildot pieteikuma veidlapu.

Ar zemes gabalu konfigurāciju, pieteikuma veidlapu un nomas līguma projektu var iepazīties šeit

 

Komentēt nav lemts