Dundagas novada pašvaldība aicina darbā sabiedrisko attiecību speciālistu

05.04.2019

Pašvaldība aicina darbā Dundagas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciālistu.

Galvenie darba pienākumi:

 • sabiedrības informēšana par pašvaldības darba aktualitātēm un viedokļa noskaidrošana;
 • pārzināt un veikt pašvaldības publiskā tēla veidošanu un uzturēšanu, tajā skaitā konsultēt pašvaldības darbiniekus;
 • izstrādāt pašvaldības komunikācijas plānu, uzraudzīt un nodrošināt tā īstenošanu;
 • dibināt un veidot attiecības ar plašsaziņas līdzekļiem;
 • piedalīties pašvaldības reprezentācijas pasākumos, to sagatavošanā;
 • pašvaldības informatīvā izdevuma veidošana;
 • informācijas ievietošana pašvaldības interneta vietnē u.c.

Prasības pretendentiem:

 • augstākā izglītība;
 • pieredze sabiedrisko attiecību jomā vai pašvaldības darbā;
 • valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī;
 • iemaņas darbā ar datoru biroja programmatūru un biroja tehniku;
 • prezentācijas prasmes;
 • B kategorijas autovadītāja apliecība.

Piedāvājam:

 • profesionālās pilnveidošanās un izglītošanās iespējas;
 • stabilu atalgojumu un sociālās garantijas (darba samaksa — bruto 785–883 eiro mēnesī);


Pretendentus lūdzam sūtīt CV un motivācijas vēstuli ar norādi  «Sabiedrisko attiecību speciālists» Dundagas novada pašvaldībai Pils ielā 5, Dundaga, LV-3270  vai uz e-pastu vakances@dundaga.lv  līdz 2019. gada 22. martam.

Dundagas novada pašvaldība aicina darbā

28.02.2019

Aicina darbā lietvedi Dundagas Kultūras pilī un Mākslas un mūzikas skolā

Galvenie darba pienākumi:

Nodrošināt iestādēs dokumentu apriti; sagatavot, noformēt, reģistrēt, uzskaitīt, sadalīt, nosūtīt dokumentus; veidot lietas saskaņā ar lietu nomenklatūru; pārzināt un nodrošināt dokumentu arhivēšanu; sazināties ar iestādes darbiniekiem, fiziskām un juridiskām personām savas kompetences ietvaros.

 Zināšanas un prasmes:

Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas lietošanas līmenī:

 • dokumentu pārvaldība;
 • personāla lietvedība;
 • praktiskā stilistika un rediģēšana;
 • valsts valoda;
 • viena svešvaloda saziņas līmenī;
 • darba un personīgā higiēna;
 • lietišķā etiķete;
 • saskarsmes pamati;
 • informācijas tehnoloģijas;
 • biroja tehnika;
 • darba tiesiskās attiecības.

Pārzināt darba pienākumu izpildei nepieciešamos normatīvos aktus.

Pārzināt pašvaldības struktūru un darba organizācijas procesus.

Nepieciešamā izglītība:

Vidējā vai vidējā profesionālā. Vēlama dokumentu pārvaldībā, biroja darbā.

Piedāvājam:

 • iespēju strādāt profesionālā komandā,
 • labus darba apstākļus,
 • stabilu atalgojumu un sociālās garantijas.

Slodzes tips: pilna laika slodze (1,0 slodze).
Amats: lietvedis
Darba veids: darba līgums uz nenoteiktu laiku.

Darba alga: no 714,00 € par slodzi

Pieteikties, CV un motivācijas vēstuli līdz 2019. gada 8. martam nosūtot uz e-pastu: pils@dundaga.lv.

Uzziņas pa tālruni 29478393 (Baiba Dūda)


Aicina darbā nekustamā īpašuma nodokļa administratoru

Amata mērķis:

Nekustamā īpašuma nodokļu aprēķins, uzskaite un samaksas kontrole Dundagas novada teritorijā esošajiem nekustamajiem īpašumiem.

Galvenie darba pienākumi:

 • veikt nepieciešamās darbības saistībā ar nekustamā īpašuma nodokli;
 • piedalīties ceturkšņu un gada pārskatu sagatavošanā grāmatvedībai;
 • veidot datu bāzi par nodokļu maksātājiem un nodokļiem apliekamajiem objektiem, sistemātiski to precizēt nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas sistēmā NINO, reģistrēt īpašnieku maiņas sakarā ar veiktajām izmaiņām zemesgrāmatās;
 • analizēt pašvaldības budžetā iemaksātās nodokļa summas un kontrolēt to savlaicīgu un pilnīgu ieskaitīšanu;
 • izskatīt informācijas pieprasījumus un sagatavot atbildes;
 • atbilstoši kompetencei sniegt konsultācijas fiziskām un juridiskām personām;
 • gatavot pārskatus par nodokļu ieņēmumiem pašvaldības budžetā un budžeta izpildi;
 • sagatavot administratīvo aktu projektus;
 • organizēt dokumentu sagatavošanu Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas  komisijai.

 Prasības pretendentiem:

 • augstākā izglītība grāmatvedībā, ekonomikā vai finansēs;
 • valsts valodas zināšanas;
 • iemaņas darbā ar biroja programmatūru un biroja tehniku;
 • augsta atbildības izjūta un spēja strādāt kolektīvā.

CV un motivācijas vēstuli līdz 2019. gada 22. martam var iesniegt: pa e-pastu: vakances@dundaga.lv; personīgi vai sūtot pa pastu Pils ielā 5–1, Dundagā, Dundagas pagastā, Dundagas novadā, LV-3270.

Ziņas par darba vietu:

darba laiks — 40 stundas nedēļā;
darba līgums — uz noteiktu laiku ar pārbaudes laiku.

Uzziņas pa tālruni: 63237515, e-pasts: vakances@dundaga.lv


Aicina darbā Dundagas novada Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijā.

Ievēlēšanas gadījumā  saskaņā ar likumu «Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā» komisijas loceklis ieņem valsts amatpersonas statusu. Pretendentam jābūt deklarētam Dundagas novadā.

Pieteikties darbam komisijā līdz 2019. gada 7. martam iesniedzot pieteikumu pašvaldībā.

Dundagas novada pašvaldība aicina darbā būvvaldes darbiniekus

07.01.2019

Dundagas novada pašvaldība aicina pieteikties uz:

Dundagas novada Būvvaldes vadītāja amatu

Galvenie darba pienākumi:

 • kontrolēt būvniecības procesa tiesiskumu novadā, atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;
 • īstenot Būvniecības likumā un citos būvniecību regulējošos normatīvos aktos noteikto būvvaldes kompetenci;
 • plānot, organizēt un nodrošināt Būvvaldes darbu, atbildēt par noteikto uzdevumu izpildi.

Prasības pretendentiem:

 • otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība arhitektūras jomā;
 • normatīvo aktu pārzināšana teritorijas plānošanas, būvniecības, Būvvaldes darbības jomā, kā arī Administratīvā procesa likuma izpratne;
 • valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī;
 • iemaņas darbā ar datoru biroja programmatūru un biroja tehniku;
 • augsta atbildības izjūta un spēja strādāt kolektīvā;
 • vēlama B kategorijas autovadītāja apliecība;
 • vēlama pieredze ar amata pienākumiem saistītā vai administrējošā darbā;
 • vēlams būvprakses sertifikāts.

Piedāvājam:

 • profesionālās pilnveidošanās un izglītošanās iespējas;
 • stabilu atalgojumu un sociālās garantijas.

Pretendentus lūdzam CV un motivācijas vēstuli ar norādi «Būvvaldes vadītāja vakance» sūtīt Dundagas novada pašvaldībai Pils ielā 5, Dundaga, LV-3270 vai uz e-pastu vakances@dundaga.lv līdz 2019. gada 18. janvārim.


Dundagas novada Būvvaldes būvinspektora amatam uz pilnu slodzi.

Galvenie darba pienākumi:

 • kontrolēt būvniecības procesa tiesiskumu atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;
 • izskatīt un sagatavot atbildes uz juridisko un fizisko personu iesniegumiem;
 • konsultēt juridiskās un fiziskās personas par būvniecības jautājumiem.

Prasības pretendentiem:

 • atbilstība Ministru kabineta noteikumu nr. 499 «Noteikumi par būvinspektoriem» prasībām;
 • otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība arhitektūras jomā vai pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība būvniecības jomā būvinženiera studiju programmā;
 • būvspeciālista sertifikāts;
 • pieredze arhitektūras vai būvniecības jomā;
 • spēkā esoša reģistrācija būvinspektoru reģistrā;
 • zināšanas par būvniecības jautājumus reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem;
 • valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī;
 • iemaņas darbā ar datoru, biroja programmatūru un biroja tehniku;
 • prasme dokumentu un normatīvo aktu sagatavošanā;
 • vēlme radoši strādāt komandā un prasme organizēt darbu;
 • laba komunikācijas un argumentācijas prasme;
 • augsta atbildības izjūta un spēja strādāt kolektīvā;
 • pašiniciatīva un spēja piedāvāt problēmsituāciju risinājumus;
 • B kategorijas autovadītāja apliecība.

Piedāvājam:

 • iespēju strādāt augsti profesionālā komandā un labus darba apstākļus;
 • iespēju paaugstināt kvalifikāciju un izaugsmes iespējas;
 • atbildīgu, dinamisku un radošu darbu;
 • stabilu atalgojumu un sociālās garantijas.
 • iespējams izskatīt  nepilna darba laika iespēju vai darbu amatu savienošanas kārtībā, ciktāl to pieļauj spēkā esošais būvniecības regulējums.

Pretendentus lūdzam CV un motivācijas vēstuli ar norādi «būvinspektora vakance» sūtīt Dundagas novada pašvaldībai Pils ielā 5, Dundaga, LV-3270  vai uz e-pastu vakances@dundaga.lv līdz 2019. gada 7. janvārim.

Uzziņas pa tālruni: 63237515, 25656165

Dundagas novada pašvaldība aicina darbā būvinspektoru (atkārtots sludinājums)

30.08.2018

Dundagas novada pašvaldība aicina pieteikties Dundagas novada Būvvaldes būvinspektora amatam.

Galvenie darba pienākumi:

 • kontrolēt būvniecības procesa tiesiskumu atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;
 • izskatīt un sagatavot atbildes uz juridisko un fizisko personu iesniegumiem;
 • konsultēt juridiskās un fiziskās personas par būvniecības jautājumiem.

Lasīt tālāk »