Izsludināts 2020. gada projektu konkurss «Atbalsts vietējo iniciatīvu projektiem»

Dundagas novada pašvaldība no 2020. gada 27. aprīļa līdz 27. maijam izsludina pieteikšanos projektu konkursam «Atbalsts vietējo iniciatīvu projektiem».

Konkursa mērķis ir atbalstīt sabiedriski nozīmīgu programmu, projektu un iniciatīvu īstenošanu novadā, veicinot iedzīvotāju aktivitāti un līdzdalību, risinot dažādus jautājumus, sekmējot viņu dzīves kvalitātes uzlabošanu, kā arī veicinot sadarbību starp pašvaldību un pretendentiem.

Kopējais konkursā pieejamais Dundagas novada domes finansējums 2020. gadā ir 5 000 eiro, bet vienā pieteikumā pieprasītais finansējuma apmērs nedrīkst pārsniegt 1 000 eiro.

Projekta pieteikumu var iesniegt biedrības, nodibinājumi un reliģiskās organizācijas viena projekta īstenošanai. Pašvaldība turpina mudināt iedzīvotājus iesaistīties vides kopšanā un vietējās tautsaimniecības attīstībā, tāpēc pretendenti var pieteikt projektus par rīcības virzieniem «Vide» un «Tautsaimniecība».

Projektu pieteikumus var iesniegt Dundagas novada pašvaldībā Pils ielā 5–1, Dundagā vai Kolkas pagasta pārvaldē «Brigās», Kolkā, slēgtā aploksnē ar norādi «Vietējo iniciatīvu projektu konkursam», vai arī parakstītus ar drošu elektronisko parakstu, nosūtot uz e-pastu dome@dundaga.lv līdz 2020. gada 27.maijam.

Pieteikumi jāiesniedz noteiktajā termiņā un atbilstoši konkursa nolikumam. Lai piedalītos konkursā, jāiesniedz:

 • projekta pieteikums;
 • projekta izmaksu tāme;
 • saskaņojums ar nekustamā īpašuma īpašnieku, ja projektu paredzēts īstenot pretendentam nepiederošā īpašumā;
 • citi dokumenti, kurus pretendents uzskata par būtiskiem projekta izvērtēšanā.

Projekta pieteikuma lapām jābūt sanumurētām un caurauklotām.

Plašāka informācija — projektu konkursa nolikums, pieteikuma veidlapa un citi dokumenti par projektu konkursu atrodama pašvaldības interneta vietnē www.dundaga.lv sadaļā Vietējo iniciatīvu projekti ».

Papildu informācija par pieteikuma sagatavošanu pieejama, sazinoties ar Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītāju Diānu Kristiņu (e-pasts: diana.kristina@dundaga.lv).

Lejuplādējamie faili:


Diāna Kristiņa,
Dundagas novada pašvaldības Attīstības un plānošanas projektu vadītāja

Dundagas novada pašvaldība aicina darbā juriskonsultu

Novecojis!

05.02.2020

Dundagas novada pašvaldība (reģ. numurs 90009115209) aicina pieteikties pašvaldības juriskonsulta  amatam Centrālajā administrācijā.

Prasības pretendentiem:

 • ir Latvijas Republikas pilsonis;
 • akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība tiesību zinātnē;
 • 2 gadu pieredze darbā valsts pārvaldē;
 • vismaz 2 gadu pieredze jurista vai juriskonsulta amatā valsts pārvaldē.

Vispārīgie amata pienākumi:

 • sagatavot un izvērtēt lēmumu, līgumu, iekšējo, ārējo normatīvo aktu projektus, veikt to juridisko analīzi;
 • juridiski sarežģītos gadījumos gatavot atbildes uz iedzīvotāju vai institūciju iesniegumiem un vēstulēm;
 • sniegt juridiskas konsultācijas pašvaldības institūcijām;
 • nodrošināt pašvaldības iestāžu pārstāvību tiesas procesos u.c.

Amatalga 1027–1155 €.

Iesniedzamie dokumenti: CV, motivācijas vēstule.

Pieteikties līdz 28.02.2020.

E-pasta adrese uzziņām un pieteikumu iesniegšanai: vakances@dundaga.lv.

Tālrunis uzziņām: 63237850.

Dundagas novada pašvaldība aicina darbā projektu vadītāju

Novecojis!

05.02.2020

Dundagas novada pašvaldība, reģ. nr. 90009115209, aicina darbā Dundagas novada pašvaldības Centrālās administrācijas Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītāju.

 Prasības pretendentiem:

 • prot latviešu valodu;
 • augstākā izglītība;
 • pieredze Eiropas Savienības fondu projektu vadīšanā;
 • izpratne par valsts pārvaldes uzbūvi un darbību;
 • prasme patstāvīgi organizēt un plānot savu darbu;
 • teicamas sadarbības, komunikācijas un prezentācijas prasmes;
 • analītiska domāšana un spēja strādāt strauji mainīgā vidē;
 • labas stratēģiskās plānošanas prasmes;
 • prasme strādāt ar standarta biroja programmatūru un tehniku;
 • B kategorijas autovadītāja apliecība un praktiskas autovadīšanas iemaņas;
 • teicamas angļu valodas zināšanas, kas ļauj amata pienākumu izpildē brīvi izmantot informāciju un komunicēt.

Pieteikties līdz 2020. gada 18. februārim, iesniedzot prasītos dokumentus ar norādi «Pieteikums uz Dundagas novada pašvaldības Centrālās administrācijas Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītāja amatu»  personīgi Dundagas novada pašvaldības Centrālās administrācijas kancelejā Pils ielā 5–1, Dundagā, Dundagas pagastā, Dundagas novadā vai e-pastā: vakances@dundaga.lv. Ja dokumentus iesniedz e-pastā, tad oriģināli vai apliecinātas kopijas jāiesniedz vai jāuzrāda darba intervijā.

Jāiesniedz šādi dokumenti:

 • motivēts pieteikums, kurā iekļauj arī apliecinājumu par atbilstību noteikumu 2.1. apakšpunktā noteiktajām prasībām;
 • pretendenta darba dzīves aprakstu (curriculum vitae) atbilstoši Europass CV standartam;
 • augstāko izglītību un svešvalodu zināšanas apliecinošu dokumentu kopijas un citus dokumentus, kurus pretendents uzskata par nepieciešamu pievienot.

E-pasta adrese uzziņām: dome@dundaga.lv.

Tālrunis uzziņām: 63237850

Darba alga 935‑1052 eiro mēnesī.