Pamatskola

Kolkas pamatskola 2014./2015. mācību gads

Kolkas pamatskola ir Dundagas novada Domes dibināta izglītības iestāde ar struktūrvienībām — PII «Rūķītis» un internātu «Rūķu nams». Kolkas pamatskola nodrošina katram bērnam piemērotāko pedagoģisko palīdzības veidu, lai sasniegtu bērna attīstībā un mācību darbā vislabākos rezultātus. Skola licencētas un akreditētas šādas programmas:

 • Pirmsskolas izglītības programma 01011111,
 • Vispārējās pamatizglītības (1.–9.klase) programma 21011111,
 • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem 21015611,
 • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem 21015811.

Skolas darbinieki:

Direktore Antra Laukšteine
Struktūrvienības PII „Rūķītis“ vadītāja Aija Tarlapa
Direktora vietniece izglītības jomā Ilona Jostiņa
Direktora vietniece ārpusklases un audzināšanas jomā Dzintra Tauniņa
Vides izglītības koordinatore Aiga Ūdre
Comenius projekta koordinatore Dace Tindenovska
Skolas atbalsta personāls:
Psihologs Oļegs Nikiforovs
Speciālais pedagogs Mārīte Zandberga
Koriģējošā vingrošana Ansis Roderts
Medmāsa Ilze Bordjuga

 • Skolā darbojas pagarinātās dienas grupa

Adrese:

Kolkas pamatskola,
Kolka, Kolkas pagasts, Dundagas novads LV 3275
Tālruņi:
Skola 63220576, 26317511
PII «Rūķītis», internāts «Rūķu nams» 63220579, 26316324
E-pasts: kolkapsk@dundaga.lv
http://www.kolka.lv/skola
http://www.draugiem.lv/kolkaspamatskola

Par zaļu pat vēl zaļāks ir mūsu skolas laiks

ekoskola_logo1.jpg

Kolkas pamatskola atrodas unikālā dabas un kultūras vidē: Ziemeļkurzemes pussalā, pašā Baltijas jūras krastā, Slīteres Nacionālā parka mežu ieskautā, senā lībiešu ciemā – Kolka. Tādēļ kopš 2000.gada mācību un audzināšanas darba prioritāte ir vides izglītība.

Ar vides izglītību saprotam ne tikai saudzīgas attieksmes pret dabu veidošanu, bet arī vēsturiskās kultūrvides izzināšanu un izpēti, skolas fiziskās vides sakārtošanu un radošu skolas mikroklimata pilnveidi. Šo gadu laikā esam veidojuši savu izpratni par to, kas ir vide. Tradicionāli priekšstats par vides jēdzienu saistās ar ekoloģiju un dabas aizsardzības aktivitātēm. Mūsu izpratnē “vide ir viss. Līdzās apkārtējai videi, mūsuprāt, tik pat svarīga ir katra cilvēka iekšējā vide, tās harmoniska pastāvēšana.

Īstenojot vides izglītību, Latvijas EKO skolu programmas ietvaros katram gadam veltam atsevišķu tēmu, kuru papildinām vienu metodisku tēmu. Skola izdevusi šādus bukletus:

 • 2004./2005. Veselīgs dzīvesveids.
 • 2005./2006. Skolas vide un apkārtne. Daudzveidīgās spējas.
 • 2006./2007. Enerģija un tās taupīšana. Karjeras izglītība.
 • 2007./2008. Ūdens. Kritiskā un radošā domāšana.
 • 2008./2009. Atkritumu šķirošana. Mikroklimata uzlabošana.
 • 2009./2010. Mežs.
 • 2010./2011. Klimata un vēsturiskās pārmaiņas.
 • 2011./2012. Transports.
 • 2012./2013. Skolas vide un apkārtne.
 • 2013./2014. Klimata pārmaiņas.
 • 2014./2015. Veselīgs dzīvesveids.

Skolā darbojas Ekopadome, kura novērtē skolas vidi, seko un veicina Vides kodeksa īstenošanu. Starptautiskās Ekoskolu programmas ietvaros par ieguldījumu vides izglītībā Kolkas pamatskola saņēmusi Diplomus un augstāko novērtējumu — Zaļo karogu. 2014.gadā skola par paveikto saņem 9. Zaļo karogu.

Uzziņai: EKOSKOLU ZAĻAIS KAROGS ir Ekoskolu programmas simbols. Tas tiek piešķirts skolām, kuras ir parādījušas vislabāko sniegumu ‚ieviešot Ekoskolu programmas prasības. Tā ir atzīta un prestiža vides kvalitātes zīme, ar ko lepojas skolas visā pasaulē.

http://www.videsfonds.lv/lv/ekoskolas


Skolas dalība projektos

 • 2009./2010.mācību gadā Kolkas pamatskola darbojās Vides izglītības fonda programmā «Atrastā Latvija», kas apvieno vides izglītību un kultūrvēsturiskā mantojuma apzināšanu, sniedzot vienkāršu un ļoti aizraujošu iespēju ilgtspējīgas attīstības jautājumu padziļinātai izpētei skolās un jauniešu organizācijās. Mājas lapā http://lv.krajinazaskolou.cz/ par Kolkas ciemu pieejamo vēsturisko liecību autori ir Kolkas pamatskolas skolēni, kuri darbojas Lībiešu interešu grupā un datorpulciņā.
 • No 2010.gada 1.janvāralīdz  2012.gada 30.septembrim ES projektā «Izglītības iestāžu informatizācija».
 • No 2012.gada 1.janvāra līdz 2014.gada 1.janvārim ESF projektā «Atbalsta pasākumu īstenošana jauniešu sociālās atstumtības riska grupu integrācijai izglītībā Dundagas novadā».
 • No 2012.gada līdz 2014.gada 31.jūlijam Comenius daudzpusējās partnerības projektā «Izpētīsim zemi kopā ar bērniem un palīdzēsim saglabāt to».
 • No 2011.gada ES projektā «Skolas auglis» un no 2012.gada programmā «Skolas piens».
   

Interešu izglītība

orkestris1.jpg

 • Zaļā komiteja – vada vides izglītības koordinatore Aiga Ūdre
 • Pūtēju orķestris – vada skolotājs Viesturs Rērihs
 • Lībiešu interešu grupa – vada skolotāja Mārīte Zandberga
 • Sports – vada skolotājs Oskars Sproģis
 • Volejbols — vada skolotājs Uldis Laukšteins
 • Māksla – vada skolotāja Dace Tindenovska
 • Mājturības pulciņš – vada Larisa Spridzāne
 • Mūsdienu dejas — vada Daina Miķelsone
 • Runas pulciņš — vada skolotāja Dzintra Tauniņa

Kolkas pamatskola 2011./2012.mācību gadā akreditēta līdz 01.05.2018

 • Kolkas pamatskolas 2012. gada pašnovērtējuma ziņojumu var lejuplādēt šeit

dsc_0005.jpg

 • 2014./2015. mācību gadā PII «Rūķītis» apmeklē 29 bērni, bet pamatskolā mācās 60 skolēni. Internātā «Rūķu nams» dzīvo 11 bērni no Dundagas novada.
 • EKO tēma: Veselīgs dzīvesveids
 • 2015.gada martā skolotāja Viestura Rēriha vadītais Kolkas pamatskolas pūtēju orķestris ar svētku jubilejas koncertu atzīmēs pastāvēšanas 40 gadu jubileju. Vasarā no 6. līdz 12. jūlijam pūtēju orķestris gatavojas piedalīties XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos. Interneta vietnē http://www.draugiem.lv/kolkasorkestris/ orķestra bijušie un esošie dalībnieki aicināti dalīties atmiņās un sūtīt uz epastu kolkapsk@dundaga.lv fotogrāfijas, kurās redzami orķestra vēstures mirkļi


 

Citas šīs sadaļas lapas:

 

26.05.2012. |