Pamatskola

Kolkas pamatskola šodien

Kolkas pamatskola ir savā domāšanā un pārliecībā zaļa, priežu mežu un jūras viļņu ieskauta skola, kurā skan ne tikai bērnu čalas, bet arī trompetes un alti, un senā lībiešu valoda. Tēriņtš!

Reģ. nr. izglītības iestāžu reģistrā: 4112900615

Kopš 2000. gada skolas darba prioritāte ir vides izglītība. Divus gadus Kolkas pamatskola saņēma Diplomu par ekoskolas nosaukuma iegūšanu. Par īpašiem panākumiem ilgtspējīgas attīstības, vides izglītības un vides aizsardzības veicināšanā skolā un tās apkārtnē skolai piešķirts starptautiskais Ekoskolas nosaukums un Zaļā karoga balvas.

Skolas struktūrvienība PII «Rūķītis» atrodas Kolkā un ir izvietojusies 1973. gadā celtajā ēkā, kuras otrajā stāvā izvietojies internāts «Rūķu nams» ar 15 gultas vietām. Internāta pakalpojums pieejams arī pirmsskolas bērniem no 4 gadu vecuma.

Skola darbojas starptautiskos Eiropas Savienība projektos «Skolas auglis» un «Skolas piens».

Katru gadu skolēni piedalās slidotapmācības un peldētapmācības nodarbībās. Skolēni var apmeklēt koriģējošās vingrošanas nodarbības.

Skolā ir pieejams atbalsta personāls: logopēds, psihologs izglītojamo speciālo vajadzību diagnostikai, medmāsa.

Skolā darbojas pagarinātās dienas grupa. Pēc pagarinātās dienas grupas darba laika, izglītojamie var uzturēties internātā «Rūķu nams».

Vasaras brīvlaikā skola iznomā telpas nometņu organizēšanai.


Izglītības programmas

 • Pirmsskolas izglītības programma (programmas kods 01011111).
 • Vispārējās pamatizglītības (1.–9.klase) programma (programmas kods 21011111).
 • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (programmas kods 21015611).
 • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem (programmas kods 21015811).

Skolas darbinieki:

Direktore Antra Laukšteine 26317511 kolkapsk@dundaga.lv
Direktora vietniece izglītības jomā Gunta Tunkele 
Direktora vietniece ārpusklases un audzināšanas jomā Inga Blūmentāle 
Struktūrvienības PII «Rūķītis» vadītāja Aija Tarlapa


Adrese:

Kolkas pamatskola,
«Jaunā skola», Kolka, Kolkas pagasts, Dundagas novads LV 3275
Tālruņi:
Skola 63220576, 26317511
PII «Rūķītis», internāts «Rūķu nams» 63220579, 26316324
E-pasts: kolkapsk@dundaga.lv
http://www.kolka.lv/skola
http://www.draugiem.lv/kolkaspamatskola

Par zaļu pat vēl zaļāks ir mūsu skolas laiks

ekoskola_logo1.jpg

Kolkas pamatskola atrodas unikālā dabas un kultūras vidē: Ziemeļkurzemes pussalā, pašā Baltijas jūras krastā, Slīteres Nacionālā parka mežu ieskautā, senā lībiešu ciemā – Kolka. Tādēļ kopš 2000.gada mācību un audzināšanas darba prioritāte ir vides izglītība.

Ar vides izglītību saprotam ne tikai saudzīgas attieksmes pret dabu veidošanu, bet arī vēsturiskās kultūrvides izzināšanu un izpēti, skolas fiziskās vides sakārtošanu un radošu skolas mikroklimata pilnveidi. Šo gadu laikā esam veidojuši savu izpratni par to, kas ir vide. Tradicionāli priekšstats par vides jēdzienu saistās ar ekoloģiju un dabas aizsardzības aktivitātēm. Mūsu izpratnē “vide ir viss. Līdzās apkārtējai videi, mūsuprāt, tik pat svarīga ir katra cilvēka iekšējā vide, tās harmoniska pastāvēšana.

Īstenojot vides izglītību, Latvijas EKO skolu programmas ietvaros katram gadam veltam atsevišķu tēmu, kuru papildinām vienu metodisku tēmu. Skola izdevusi šādus bukletus:

 • 2004./2005. Veselīgs dzīvesveids.
 • 2005./2006. Skolas vide un apkārtne. Daudzveidīgās spējas.
 • 2006./2007. Enerģija un tās taupīšana. Karjeras izglītība.
 • 2007./2008. Ūdens. Kritiskā un radošā domāšana.
 • 2008./2009. Atkritumu šķirošana. Mikroklimata uzlabošana.
 • 2009./2010. Mežs.
 • 2010./2011. Klimata un vēsturiskās pārmaiņas.
 • 2011./2012. Transports.
 • 2012./2013. Skolas vide un apkārtne.
 • 2013./2014. Klimata pārmaiņas.
 • 2014./2015. Veselīgs dzīvesveids.

Skolā darbojas Ekopadome, kura novērtē skolas vidi, seko un veicina Vides kodeksa īstenošanu. Starptautiskās Ekoskolu programmas ietvaros par ieguldījumu vides izglītībā Kolkas pamatskola saņēmusi Diplomus un augstāko novērtējumu — Zaļo karogu. 2014.gadā skola par paveikto saņem 9. Zaļo karogu.

Uzziņai: EKOSKOLU ZAĻAIS KAROGS ir Ekoskolu programmas simbols. Tas tiek piešķirts skolām, kuras ir parādījušas vislabāko sniegumu ‚ieviešot Ekoskolu programmas prasības. Tā ir atzīta un prestiža vides kvalitātes zīme, ar ko lepojas skolas visā pasaulē.

http://www.videsfonds.lv/lv/ekoskolas


Skolas dalība projektos

 • 2009./2010.mācību gadā Kolkas pamatskola darbojās Vides izglītības fonda programmā «Atrastā Latvija», kas apvieno vides izglītību un kultūrvēsturiskā mantojuma apzināšanu, sniedzot vienkāršu un ļoti aizraujošu iespēju ilgtspējīgas attīstības jautājumu padziļinātai izpētei skolās un jauniešu organizācijās. Mājas lapā http://lv.krajinazaskolou.cz/ par Kolkas ciemu pieejamo vēsturisko liecību autori ir Kolkas pamatskolas skolēni, kuri darbojas Lībiešu interešu grupā un datorpulciņā.
 • No 2010.gada 1.janvāralīdz  2012.gada 30.septembrim ES projektā «Izglītības iestāžu informatizācija».
 • No 2012.gada 1.janvāra līdz 2014.gada 1.janvārim ESF projektā «Atbalsta pasākumu īstenošana jauniešu sociālās atstumtības riska grupu integrācijai izglītībā Dundagas novadā».
 • No 2012.gada līdz 2014.gada 31.jūlijam Comenius daudzpusējās partnerības projektā «Izpētīsim zemi kopā ar bērniem un palīdzēsim saglabāt to».
 • No 2011.gada ES projektā «Skolas auglis» un no 2012.gada programmā «Skolas piens».
   

Interešu izglītība

 • Vides pulciņš – vada vides izglītības koordinatore Aija Valciņa.orkestris1.jpg
 • Mūzikas ritma grupa – vada skolotāja Inga Blūmentāle.
 • Sports – vada skolotājs Oskars Sproģis.
 • Vizuālā māksla – vada skolotāja Ilze Šelkova.
 • Dejas — vada skolotāja Lāsma Lavrenova.
 • Runas pulciņš — vada skolotāja Dzintra Tauniņa.


 

Citas šīs sadaļas lapas:

 

26.05.2012. |