Projekta “Piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu realizēšana” īstenošana

Līdzīgi kā pagājušajā gadā arī šogad Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) ciešā sadarbībā ar visām Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes pašvaldībām, tai skaitā Dundagas novada pašvaldību, īsteno Latvijas vides un aizsardzības fonda  valsts budžeta apakšprogrammas „Vides aizsardzības projekti” nacionālas nozīmes projektu „Piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu realizēšana” Reģ. Nr. 1−08−2−2020.

Projekta mērķis ir Baltijas jūras piekrastes pludmalēs nodrošināt kvalitatīvu, tīru, drošu vidi un veicināt bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu. Īstenošanas laiks no 2020.gada 1.maija līdz 2020.gada 1.oktobrim. 

Piešķirtie līdzekļi tiks izmantoti izskaloto un piekrastes apmeklētāju radīto atkritumu, kā arī mirušo dzīvnieku savākšanai un utilizēšanai visā Dundagas novada piekrastes 36 kilometru garumā.

Lai īstenotu projektu, Dundagas novada pašvaldība par pludmales joslu kopšanu ir noslēgusi pakalpojuma līgumu ar SIA “Janvāri”.

Projekta kopējās izmaksas ir 12 001,46 eiro, ko pilnībā finansē Latvijas vides un aizsardzības fonds.

Diāna Kristiņa, Dundagas novada pašvaldības attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītāja


Par ierobežojošiem pasākumiem ar mērķi ierobežot koronavīrusa Covid-19 izplatību Dundagas novadā

13.maijā Dundagas novada domes priekšsēdētājs A.Felts ir izdevis rīkojumu Nr. DD-4–2.3/20/54, saskaņā ar kuru turpmāk tiks organizēts darbs Dundagas novadā:

Ņemot vērā Pasaules veselības organizācijas 2020. gada 11. marta paziņojumu, ka Covid-19 ir sasniegusi pandēmijas apmērus, un pamatojoties uz Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojumu Nr. 103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, kā arī ievērojot Slimību profilakses un kontroles centra, Veselības ministrijas un Izglītības un zinātnes ministrijas rekomendācijas, nolūkā novērst Covid-19 infekcijas izplatīšanos Dundagas novada pašvaldībā (turpmāk – pašvaldība),

 NOSAKU:

Laika periodā no 12.05.2020. līdz 09.06.2020.:

 1. Atcelt un aizliegt visus pašvaldības iestāžu/struktūrvienību organizētos pasākumus, sporta sacensības, un citus pasākumus pašvaldības telpās, kur pašvaldība ir iznomātājs.
 2. Pašvaldību iestādēm/struktūrvienībām pēc iespējas vairāk izmantot elektroniski pieejamos pakalpojumus, interesējošos jautājumus risināt attālināti, un tikai galējas nepieciešamības gadījumā pieņemt klientus iestādēs klātienē;
 3. Lai apmeklētu pirmsskolas izglītības iestādi, noteikt, ka vecākiem no 2020. gada 13. marta ir jāiesniedz pirmsskolas izglītības iestādē rakstisks apliecinājums, ka bērns un ģimene nav apmeklējuši Covid-19 skartās valstis vai teritorijas, nav bijis kontaktā ar Covid-19 saslimušajiem vai kontaktpersonām un vecākiem nav iespēju citādi nodrošināt bērna pieskatīšanu; Ar 12.05.2020. nodrošināt obligātajā izglītības vecumā esošo bērnu sagatavošanu skolai klātienē vai attālināti, ja bērns turpina neapmeklēt izglītības iestādi.
 4. Neaprēķināt audzēkņu vecākiem līdzfinansējuma maksu pašvaldības izglītības iestādē, kura īsteno profesionālās ievirzes un interešu izglītības programmas;
 5. Neorganizēt visu veidu izglītības procesu klātienes formā izglītības iestādēs un ārpus tām, tai skaitā visu kultūrizglītības un interešu izglītības programmu mācību procesu, sporta norises slēgtās vietās telpās un bērnu nometņu darbību (izņemot sporta profesionālās ievirzes treniņu, sacensību norisi, ievērojot valstī noteiktos ierobežojumus — epidemioloģiskās drošības un distancēšanās pasākumus).
 6. Neorganizēt pašvaldības amatiermākslas kolektīvu mēģinājumus;
 7. Dundagas novada bibliotēkās darbu organizēt bezkontaktu režīmā.;
 8. Nodrošināt bezskaidras naudas pārskaitījumus, līdz minimumam samazinot skaidras naudas darījumus; Ar 12.05.2020. nodrošināt klientu apkalpošanu pašvaldības kasē klātienē  Pils ielā 5–1, neieejot pašvaldības telpās.
 9. Tūrisma informācijas centri Dundagā un Kolkā darbu turpina esošā režīmā, nodrošinot informācijas pieejamību (izsniegšanu) pēc pieprasījuma – bukleti, kartes u.c.
 10. Dundagas novada pašvaldību iestāžu/struktūrvienību un kapitālsabiedrību vadītājiem:
 • koordinēt preventīvos pasākumus infekcijas izplatīšanās novēršanai iestādē;
 • atcelt visus plānotos darbinieku, izglītojamo braucienus un komandējumus uz infekcijas skartajām teritorijām;
 • ierobežot visus plānotos darbinieku darba braucienus Latvijas teritorijā;
 • sekot līdz informācijai un ieteikumiem iedzīvotājiem un profesionāļiem saistībā ar Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanu SPKC tīmekļa vietnes sadaļā “Aktualitātes” (www.spkc.gov.lv);
 • nodrošināt iedzīvotājus ar nepieciešamo informāciju par darbu ārkārtējās situācijas apstākļos;
 • nodrošināt aizsardzības līdzekļu iegādi, kā arī savlaicīgi papildināt nepieciešamos apjomus iestādē;

Rīkojuma izpildes kontroli uzdodu izpilddirektorei/izpilddirektores p.i.;
Rīkojums stājas spēkā tā parakstīšanas brīdī.

Atsūti arī Tu savu videosveicienu!


Ir laiks, kad visu pasauli un mūs ir apstādinājusi neierastā situācija, dažādie ierobežojumi, neziņa, neskaidrība par rītdienu. 

Lai gan fiziski esam šķirti un nevaram tikties, MŪSU SAPŅI NAV PĀRTRŪKUŠI. 
Virzām domas uz labo, gaišo, pozitīvo, ko redzam sev apkārt, ko jūtam sevī, savās ģimenēs un līdzcilvēkos.

Aicinām būt kopā, sniedzot atbalstu, uzmundrinājumu, vēlējumu viens otram un mūsu Kolkai,  

to izsakot vienā vai pāris teikumos, saviem vai “dzejnieka vārdiem”:)

īsā videosveicienā!

Kopīgi radīsim video kolāžu, kas paliktu kā vēstures liecība par šo laiku!

Gaidām arī Tavu videosveicienu, ko lūdzam līdz 30.aprīlim augšuplādēt vietnē failiem.lv, Dropbox vai Google diskā 
un saiti nosūtīt uz e-pastu: tautasnams@kolka.lv 

Filmējot ar telefonu, lūdzam turēt to horizontāli!