Uzsāk izstrādāt Dundagas novada teritorijas plānojumu

Saskaņā ar Dundagas novada domes 25.02.2016. lēmumu (protokols nr. 3, 17. §) «Par Dundagas novada teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu» un apstiprinātajam darba uzdevumam tiek uzsākts darbs pie Dundagas novada teritorijas plānojuma.

Plānojuma izstrādes vadītājs: Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājs Lauris Laicāns.

Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus teritorijas plānojuma izstrādei jāiesniedz Dundagas novada pašvaldībā, Pils ielā 5–1, Dundagā, Dundagas pag., Dundagas nov., LV-3270 vai Kolkas pagasta pārvaldē, «Brigas», Kolkā, Kolkas pag., Dundagas nov., LV-3275  līdz 2016. gada 30. jūnijam.

Iesniedzot priekšlikumus, lūdzu norādiet savu vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru vai e-pasta adresi, kā arī nekustamā īpašuma nosaukumu un kadastra numuru funkcionālā zonējuma maiņas gadījumā.

Dundagas novada domes 25.02.2016. sēdes lēmums nr. 47 17. § «Par Dundagas novada teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu»

Komentēt nav lemts