Līdzdarbosimies nākotnes vārdā!

Aicinām līdzdarboties plānošanas darbnīcās, kas sāksies 24. IX, lai kopīgi domātu par novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģiju un  Attīstības programmu.

Labdien Dundagas un Kolkas pusē!
Septembris ir piemērots laiks, lai sakopotu domas turpmākajiem darbiem  un iecerēm — gan ģimenē, gan arī pašvaldībā. Mūsu nelielās, ģimeniskās ieceres saistās ar jaunu prasmju apguvi pulciņu nodarbībās, labāku siltumizolāciju mājokļos, jauniem ziemas zābakiem nokalpojušo vietā. Tā varētu nosaukt simtiem piemēru. Bet simtiem ideju varētu padarīt labāku dzīvi arī pašvaldībā, ja cilvēki, kam rūp Dundagas un Kolkas puse, mērķtiecīgi sakopotu savas domas, rūpīgi izsverot iespējas, fiksējot lietas, kas neapmierina, un galu galā — liekot rīcību idejas citu pie citas kā mozaīkmīklā, līdz rodas acīm tīkams rezultāts.

Lai īstenotu ģimeniskās ieceres, mēs tās izplānojam uz papīra vai vismaz galvā. Savukārt, lai radītu plašākai sabiedrībai svarīgas idejas un pēc tam tās īstenotu, pašvaldības izstrādā ilgtspējīgas attīstības stratēģijas kā redzējumu turpmākajiem 15 – 20 gadiem un attīstības programmas — kā darbības plānu turpmākajiem 7 gadiem. Ir ļoti svarīgi, lai abi dokumenti taptu, līdzdarbojoties pašiem ar noteikto teritoriju saistītajiem cilvēkiem.
Tādēļ laipni aicinām jūs, Dundagas novada lielās ģimenes locekļi, piedalīties plānošanas darbnīcās, lai dotu to ieguldījumu, ko spēj jūsu unikālā pieredze un jūsu radošums, un kas ir tik tiešām īpašs, salīdzinot ar sausajām faktu datu bāzēm.
Plānošanas darbnīcas notiks sešās jomās, un katras darbnīca noritēs divos posmos. Norises vieta — Dundagas pils.

Nr.

Plānošanas darbnīcas

Datums

Plkst.

Plānošanas stadija

1.

Novada tēls, pārvaldība

24.09.2013.

14.00

Vīzija — SVID (stiprās puses, vājums, iespējas, draudi) — Problēmu analīze

8.10.2013.

14.00

Mērķu analīze — Rīcības

2.

Vide

24.09.2013.

14.00

Vīzija — SVID — Problēmu analīze

8.10.2013.

14.00

Mērķu analīze — Rīcības

3.

Kultūra, izglītība, aktīvs dzīvesveids

25.09.2013.

14.00

Vīzija — SVID — Problēmu analīze

9.10.2013.

14.00

Mērķu analīze — Rīcības

4.

Sociālā palīdzība, veselības aprūpe, sabiedriskā kārtība

24.09.2013.

14.00

Vīzija — SVID — Problēmu analīze

8.10.2013.

14.00

Mērķu analīze — Rīcības

5.

Tautsaimniecība

25.09.2013.

14.00

Vīzija — SVID — Problēmu analīze

9.10.2013.

14.00

Mērķu analīze — Rīcības

6.

Inženierapgāde, satiksme, komunālie pakalpojumi, mājoklis

25.09.2013.

14.00

Vīzija — SVID — Problēmu analīze

Ļoti priecāsimies par jūsu līdzdalību kādā no plānošanas darbnīcām!
Visu plānošanas darbnīcu veikumu apkopos, un tas būs galvenais pamats diviem svarīgiem Dundagas novada dokumentiem — Ilgtspējīgas attīstības stratēģijai un Attīstības programmai. Savas idejas varēsiet arī precizēt publiskās apspriešanas laikā, kad ar abu dokumentu projektiem iepazīstināsim plašāku sabiedrības daļu.
Lūdzam pieteikties līdzdalībai plānošanas darbnīcās līdz 23.09.2013., zvanot pa tālruni 28693477 vai 63237857 vai sūtot pieteikumu pa e-pastu attistibas.nodala@dundaga.lv

Piesakoties norādiet vārdu, uzvārdu, var norādīt institūciju, kurā persona darbojas, adresi, tālruņa numuru, e-pasta adresi, lai informētu par aktualitātēm līdzdalības procesā un plānošanas gaitā.

 

Dundagas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un Attīstības programmas izstrādātāju vārdā — Indra Kļaviņa

 

Komentēt nav lemts