Dundagas novada pašvaldība izsola savus īpašumus

Novecojis!

Pārdod automašīnu VW Passat Variant

Dundagas novada pašvaldība 17.08.2018. plkst. 13.00 mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod automašīnu VW PASSAT VARIANT, 1991. gads, motora tilpums 1600 m3, benzīns. Izsole notiks pašvaldības administratīvajā ēkā Pils ielā 5–1, Dundagā, Dundagas pagastā, Dundagas novadā. Sākumcena ir 246 € ar PVN, nodrošinājums – 24,60 €, solis – 20 €.

Pieteikumi jāiesniedz līdz 17.08.2018. plkst. 12.00 darba laikā pašvaldības administratīvajā ēkā, nogādājot personīgi, ar kurjeru, pa pastu vai elektroniski parakstītu e-pastā dome@dundaga.lv. Pārējās ziņas vietnes www.dundaga.lv sadaļā Pašvaldība — Izsoles un noma vai pa tālruni 26563742.

Izsoles noteikumi »


Pārdod nekustamos īpašumus

Pašvaldība mutiskā izsolē 14.09.2018. pašvaldības administratīvajā ēkā Pils ielā 5–1, Dundagā, Dundagas pagastā, Dundagas novadā, ar augšupejošu soli pārdod divus nekustamos īpašumus:

Anši, kad. Nr 8850 008 0061 

 • platība 18,37 ha;
 • izsoles sākumcena 33621,00 €; 
 • nodrošinājums 3362,10 €;
 • izsoles sākums plkst. 13.00

Gaviļkalns, kad Nr 8850 006 0058 

 • platība 8,35 ha; 
 • izsoles sākumcena 28780,00 €;
 • nodrošinājums  2878,00 €;
 • izsoles sākums  plkst. 13.20

Nodrošinājums jāiemaksā pašvaldības (reģ. nr. 90009115209) norēķinu kontā a/s «Swedbank», bankas kods: HABALV22, konts: LV72 HABA 0551 0258 9898 2 vai a/s «Citadele banka», bankas kods: PARXLV22, konts: LV65 PARX 0007 5064 9000 2. Maksājuma mērķī jānorāda, ka maksā nodrošinājumu un par kuru īpašumu to maksā. Pirkuma maksa jāsamaksā divu nedēļu laikā.  Pieteikumi dalībai izsolē jāiesniedz līdz 14.09.2018. plkst. 12.00 darba laikā Dundagas novada pašvaldības administratīvajā ēkā, nogādājot personīgi, ar kurjeru, pa pastu vai elektroniski parakstītu e-pastā dome@dundaga.lv.

Personu ar pirmpirkuma tiesībām uz izsolāmām mantām nav. Īpašumus var apskatīt, iepriekš vienojoties pa tālr. 29419195. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pašvaldības vietnes www.dundaga.lv sadaļā «Pašvaldība/Izsoles un noma» vai pa tālr. 63237856.

Nekustamā īpašuma «Anši» izsoles noteikumi »

Nekustamā īpašuma «Gaviļkalns» izsoles noteikumi »


Zemes noma

Iznomā nekustamā īpašuma «Vecpeļauši» zemes vienības daļu

Dundagas novada pašvaldība pirmajā rakstiskajā izsolē iznomā nekustamā īpašuma «Vecpeļauši», kadastra numurs 8850 020 0121, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 020 0121 daļu 1593 m2 platībā (vairāk vai mazāk kā izrādīsies pēc zemes vienības daļas kadastrālās uzmērīšanas) (turpmāk – nekustamais īpašums).

Nekustamais īpašums atrodas Dundagā, Pāces ielā 19 un tiek iznomāts ar apbūves tiesībām par minimālo nomas maksu 1000,00 EUR/gadā bez PVN.

Nekustamais īpašums ir izdalīts ar lietošanas mērķi «Ar maģistrālajām elektropārvades un sakaru līnijām un maģistrālajiem naftas, naftas produktu, ķīmisko produktu, gāzes un ūdens cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas būvju apbūve» (kods 1201).

Nomas noteikumi:

 • nomnieks apmaksā zemes vienības daļas kadastrālās uzmērīšanas dokumentu izgatavošanu,
 • piekļuvei nomnieks izmanto esošu servitūta ceļu,
 • nomas termiņš līdz 29.03.2037.,
 • beidzoties apbūves tiesību līgumam, nomnieks atbrīvo zemes gabalu no nedzīvojamām ēkām un inženierbūvēm,
 • iznomāšanas mērķis ir inženiertehniskās apgādes tīklu objektu apbūve.

Nekustamo īpašumu var apskatīt, iepriekš vienojoties pa tālruni 63237857.

Pieteikumi jāiesniedz līdz 10.08.2018. plkst. 14.00 slēgtā aploksnē ar norādi «Nekustamā īpašuma «Vecpeļauši» rakstiskai izsolei» darba laikā pašvaldības administratīvajā ēkā Pils ielā 5–1, Dundagā, Dundagas pagastā, Dundagas novadā, nogādājot personīgi, ar kurjeru vai pa pastu. Pieteikumus atvērs 10.08.2018. plkst. 14.00 pašvaldības administratīvajā ēkā.

Pieteikums »

Līgums par apbūves tiesību piešķiršanu »

Zemes vienības daļas grafiskais pielikums »


 

Komentēt nav lemts