Pieci meža putni Košragā

Kolkas pagasta Košragā pie viesu nama «Pītagi» ir tapis jauns dabas izziņas objekts “5 meža putni”.

Vides objekts sastāv no sešiem resniem priedes koka stabiem. Stabu galā ir informācijas plāksne par šo objektu un pieciem mūspusē mītošajiem, skaistajiem un mazliet noslēpumainajiem putniem: medni, rubeni, mežirbi, vakarlēpi un paipalu. Šos putnus nereti pamana vai sadzird gan vietējie cilvēki visu gadu, gan viesi, ierodoties uz brīdi. Lai redzētu video un dzirdētu ornitologa stāstījumu, noderēs mobilais telefons ar kvadrātkodu lasītāju, jo stāsti par putniem atklāsies ar tīmekļa starpniecību. Jaunais dabas izziņas objekts pie viesu nama “Pītagi” Kolkas pagasta Košragā paredzēts visiem interesentiem, Slīteres Nacionālā parka dabas un putnu mīļotājiem.

Atnāc un paraugies pats!

Biedrības «Košrags» projektu komanda


Vides objekts «5 meža putni» Nr. 2022/AL17/12/A019.22.03/8 12. kārtā  Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansētās Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” LEADER ietvaros saskaņā ar biedrības „Ziemeļkurzemes biznesa asociācija” sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju (2015.-2020.) un ELFLA2 “Publiskās infrastruktūras attīstība kvalitatīvai dzīves videi un sabiedrības iniciēto aktivitāšu atbalsts vietējo kopienu izaugsmei”.


Uzsākts projekts “Kolka Cool”

Kolkas jaunieši ir startējuši un veiksmīgi ieguvuši 599,44 eiro finansējumu Talsu novada pašvaldības jauniešu iniciatīvu projektu konkursā 2022.gadam. Projekta tapšanas ideju ar saviem parakstiem apstiprināja aktīvi un ieinteresēti 33 Kolkas jaunieši vecumā no 13 līdz 32 gadu vecumam.

Projekta mērķis ir sakārtot vidi fiziskām un sportiskām aktivitātēm svaigā gaisā – atjaunot pie Kolkas pamatskolas esošo sporta laukumu un pieejamo sporta inventāru.

Sporta  laukums ir  brīvi pieejams jebkura vecuma  jebkuram  aktīvam un sportot gribošam Kolkas iedzīvotājam vai viesim. Paveicamie darbi: nomainīt abus bojātos basketbola vairogus ar groziem un stiprinājumiem uz esošajiem rāmjiem, iegādāties  jaunas basketbola un futbola bumbas, iegādāties divus grozu tīklus un apzināt kopējas idejas, vienoties par ideju īstenošanu mērķu sasniegšanā, kas vieno sadarbībai dažāda vecuma  kolciniekus. Projekta moto: aktīvi, ieinteresēti, atbildīgi un veseli!

Paldies aktīvajiem jauniešiem, kas sagatavoja un īstenos projektu iesaistot atbalstītājus – Vairim Laķevicam un Ralfam Rūdolfam Frišenfeldam.
Paldies Evai Frišenfeldei par konsultatīvo atbalstu no Kolkas pagasta pārvaldes!

Antra Laukšteine,

Kolkas pamatskolas direktore

Kolkas Lībiešu saieta namā veido ekspozīciju

Kolkas Lībiešu saieta namā turpinās projekta “Pastāvīgās ekspozīcijas izveide Kolkas Lībiešu saieta namā” Nr.20–08-FL04-F043.0203–000003 īstenošana.

Šī būs pirmā interaktīvā ekspozīcija, kas parādīs lībiešus kā Latvijas pamattautu. Ekspozīcija mūsdienīgā veidā atainos lībiešu kultūru ne tikai kā vēstures liecību, bet arī mūsdienu Latvijas kultūras sastāvdaļu, izceļot Ziemeļkurzemes lībiešu kultūras spilgtākos vēstures momentus. Projekta kopējās izmaksas ir 55 123,97 euro, Dundagas novada pašvaldības līdzfinansējums 9 518,68 euro. Šobrīd ir noslēdzies projekta pirmais posms, kura rezultātā ir izstrādāts dizaina projekts un notiek sagatavošanās darbi, lai ekspozīciju uzstādītu un atvērtu apmeklētājiem. Projekts tiek īstenots ar Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda atbalstu un ekspozīciju plānots izveidot līdz 2021.gada 1.augustam.

Diāna Kristiņa, Dundagas novada pašvaldības attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītāja


Projekta “Piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu realizēšana” 2021.gadā īstenošana

Latvijas vides aizsardzības fonda padome ir pieņēmusi lēmumu finansēt nacionālas nozīmes projektu “Piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu realizēšana”. Šo projektu īsteno Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) kā projekta vadošais partneris ciešā sadarbībā ar visām Baltijas jūras un Rīgas līča piekrastes pašvaldībām vai to institūcijām, tai skaitā – Dundagas novada pašvaldību.

Projekta mērķis ir Baltijas jūras piekrastes pludmalēs nodrošināt kvalitatīvu, tīru, drošu vidi un veicināt bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu. Līdzīgi kā pagājušajā gadā, Dundagas novada piekrastes teritorijā ar projekta atbalstu gādās par atkritumu un mirušo dzīvnieku savākšanu un utilizēšanu, uzturot kārtībā pludmales joslu 36 km garumā.

Projekta īstenošanas laiks ir no 2020.gada 1.maija līdz 2020.gada 1.oktobrim.

Lai īstenotu projektu, Dundagas novada pašvaldība ir noslēgusi pakalpojuma līgumu ar IK “Jūrmalnieki AI” par pludmales joslu kopšanu.

Projekta kopējās izmaksas ir 10 419,73 eiro, ko pilnībā finansē Latvijas vides un aizsardzības fonds.

Diāna Kristiņa,

Dundagas novada pašvaldības attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītāja