Sākas iesniegumu pieņemšana rūpnieciskās zvejas tiesību nomai jūras piekrastes ūdeņos 2024.gadā

Tiek uzsākta un līdz 15.novembrim notiks iesniegumu pieņemšana rūpnieciskās zvejas tiesību nomai Talsu novadā. 

Atbilstoši zvejas rīku skaita limita sadalījumam attiecīgajā pagastā, pašvaldība katram zvejniekam iedalīs konkrētu limita apjomu, slēdzot rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu.

Pakalpojuma saņēmēji ir:

 • Komerczvejnieks (juridiskām personām – derīga speciālā atļauja (licence) komercdarbībai attiecīgajos ūdeņos. Iznomājot zvejas tiesības, priekšroka ir tai komercsabiedrībai vai individuālajam komersantam, kas reģistrēta un darbojas attiecīgā pagasta teritorijā
 • Pašpatēriņa zvejnieks

Pakalpojuma pieprasīšanas iespējas:

Juridiskas vai fiziskas personas (pašpatēriņa zvejnieks) iesniegums, adresēts Talsu novada attiecīgā pagasta pārvaldei, norādot reģistrācijas Nr./personas kodu, deklarētās dzīvesvietas adresi, pieprasīto zvejas rīku skaitu, laivas Nr., telefona numuru un e-pastu. Iesniegumam jāpievieno laivas apliecības kopija (ja nepieciešams, vienošanās/līgums)


Iesniegumu iesniegšanas iespējas līdz 15.novembrim:

 • Ar drošu elektronisko parakstu parakstītu iesniegumu sūtīt uz e-pastu pasts@talsi.lv
 • Klātienē iespējams iesniegt iesniegumus:

  • Kolkas pagasta pārvaldē, “Brigas”, Kolka, Kolkas pagasts, Talsu novads, tālrunis 63220551; 26324975.
  • Rojas pagasta pārvaldē, Zvejnieku iela 3, Roja, Rojas pagasts, Talsu novads, tālrunis 63232050; 27234281.
  • Mērsraga pagasta pārvaldē, Lielā iela 35, Mērsrags, Mērsraga pagasts, Talsu novads, tālrunis 28757923.

Normatīvie akti, kas reglamentē zvejniecību:  


Svarīgi:

 • Zvejas žurnālu jāgatavo TIKAI elektroniski
 • Piekrastes zvejā 1 zvejas laivu drīkst izmantot ne vairāk kā 3 zvejnieki
 • Ja pašpatēriņa licence  un protokols netiek parakstīts līdz 28.februārim, tiesības izmantot piešķirtos  zvejas rīkus tiks anulēta.

Lejuplādēt failus:

Komentēt nav lemts